logistyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy

 

Sylwetka absolwenta

Powrót na górę strony
Absolwent studiów kierunku logistyka posiada wiedzę i umiejętności dotyczące zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania. Posiada także umiejętności menedżerskie oraz rozwiązuje problemy   logistyczne za pomocą metod i technik inżynierskich, w tym w zakresie: projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych; zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznym oraz procesami logistycznymi; posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego; zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem oraz doboru personelu i jego szkolenia. 
Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach spedycyjno-transportowych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką oraz jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne i interpersonalne. 

 

Wymagania wstępne

Powrót na górę strony
W procesie rekrutacji uwzględnia się oceny uzyskane przez kandydatów na egzaminach maturalnych z matematyki, fizyki lub chemii i języka obcego
 

Cele kształcenia

Powrót na górę strony
Zasadniczym celem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności zawodowych odpowiadających aktualnemu stanowi wiedzy i współczesnym wymaganiom stawianym absolwentom kierunku Logistyka z tytułem zawodowym inżyniera.  
Absolwenci są kształceni w zakresie struktur, organizacji i zarządzania nowoczesnymi systemami logistycznymi, a także podstaw ekonomii, zarządzania produkcją i usługami, towaroznawstwa,  finansów i rachunkowości oraz prawa.  
Absolwenci potrafią korzystać z nowoczesnych systemów informatycznych logistyki, a także współuczestniczyć w procesie projektowania, powstawania i wdrażania aktualnych technologii informatycznych w przedsiębiorstwach logistycznych.


 

Dalsze możliwości kształcenia

Powrót na górę strony
Absolwenci z tytułem zawodowym inżyniera mogą podjąć studia magisterskie drugiego stopnia na kierunkach Logistyka, Informatyka, Ekonomia, Zarządzanie
 

Egzamin końcowy

Powrót na górę strony
Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: pierwsza to prezentacja tez projektu dyplomowego, druga to odpowiedzi na pytania dotyczące projektu dyplomowego i studiowanych przedmiotów. Ocena końcowa wyrażona jest słownie wg zasad zawartych w Regulaminie Studiów w Politechnice Łódzkiej i jest obliczana jako suma ważona trzech składników: 60% to średnia ważona wszystkich ocen otrzymanych podczas studiów, 20% to ocena projektu dyplomowego, 20% to ocena z egzaminu dyplomowego.
 

Zasady oceniania

Powrót na górę strony
Ogólne zasady egzaminowania i zaliczania studiowanych przedmiotów są szczegółowo opisane w Regulaminie Studiów w Politechnice Łódzkiej.  Wymagania dotyczące zaliczania poszczególnych przedmiotów podane są w odpowiednich kartach tych przedmiotów
 

Koordynator

Powrót na górę strony
Adam Niewiadomski

e-mail:
email

telefon:
(42)631-36-03

faks:
(42)631-36-02

adres:
Instytut Informatyki Politechnika Łódzka ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź