Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska  został utworzony w 1956 roku. Składa się z następujących jednostek: Instytut Architektury i Urbanistyki; Katedra Mechaniki Materiałów;  Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych; Katedra Mechaniki Konstrukcji; Katedra Konstrukcji Stalowych; Katedra Budownictwa Betonowego; Katedra Geotechniki i Budowli Inżynierskich; Katedra Geodezji, Kartografii Środowiska i Geometrii Wykreślnej; Katedra Techniki Ogrzewczej i Wentylacyjnej; Katedra Inżynierii Środowiska;  Katedra Wodociągów i Kanalizacji.
Wydział prowadzi kształcenie na czterech kierunkach studiów: Budownictwo (od 1956 r.); Architektura i urbanistyka (od 1973 r.); Architektura wnętrz (od 2008 r.); Inżynieria środowiska (od 1969 r.). Kierunki te prowadzone są w systemie trójstopniowym: dwa pierwsze poziomy jako stacjonarne i niestacjonarne, zaś trzeci jako studia doktoranckie w systemie stacjonarnym. Wydział oferuje ponadto studia podyplomowe o tematyce dostosowywanej do aktualnych potrzeb rynku i przemysłu budowlanego. Połączenie kształcenia w różnych dyscyplinach jest atutem Wydziału, gdyż dzięki temu absolwenci są przygotowani do podejmowania wszystkich funkcji związanych z szeroko pojętym projektowaniem oraz realizacją i eksploatacją obiektów budowlanych.
Wydział legitymuje się 1. kategorią w klasyfikacji MNiSW. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie Budownictwo oraz doktora w dyscyplinach Architektura i Urbanistyka oraz Inżynieria Środowiska. Kierunki Budownictwo  oraz Architektura i urbanistyka mają akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej, zaś kierunek Inżynieria Środowiska będzie oceniany przez PKA po raz pierwszy w roku 2009. Do roku 2008 Wydział ukończyło 7417 magistrów inżynierów i 2109 inżynierów. 
Kadra naukowo-dydaktyczna liczy ponad 200 nauczycieli akademickich, w tym 10 profesorów tytularnych, 26 doktorów habilitowanych, oraz około 80 doktorów. Na potrzeby procesu kształcenia zatrudniamy około 30 wybitnych specjalistów z zewnątrz, w tym 2 profesorów wizytujących z zagranicy. 
Wydział dysponuje dwoma akredytowanymi laboratoriami badawczymi: Laboratorium Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych oraz Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych a także dwoma laboratoriami badawczymi o znaczeniu regionalnym: Laboratorium Mechaniki Gruntów i Drogownictwa oraz Laboratorium Inżynierii i Ochrony Środowiska.
Studenci Wydziału uczestniczą w pracach badawczych, prowadzonych w Instytucie Architektury i Urbanistyki oraz w poszczególnych Katedrach. Umożliwia im to poszerzenie wiedzy o zagadnienia nie ujęte w programie studiów i ułatwia start w życiu zawodowym.
Studenci Architektury i urbanistyki  biorą udział w konkursach architektonicznych i urbanistycznych, zdobywając w nich liczne nagrody, zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Studenci wszystkich kierunków działają w kołach naukowych, przedstawiając efekty pracy podczas seminariów oraz w okazjonalnych wydawnictwach. Biorą też czynny udział w konferencjach organizowanych przez Wydział.
Absolwenci Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska bez trudu znajdują zatrudnienie w różnych obszarach szeroko pojętego procesu kreowania przestrzeni otaczającej człowieka - jako projektanci, inżynierowie i kierownicy budów, zarządzający inwestycjami, pracownicy administracji państwowej i samorządowej. Są cenionymi specjalistami w kraju, wielu z nich z powodzeniem podejmuje pracę zawodową w innych krajach Europy i świata. 

St. II