nanotechnologia - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, nanotechnologia

 

Sylwetka absolwenta

Powrót na górę strony
Absolwenci studiów inżynierskich posiadają dobra znajomość fizyki, chemii i informatyki oraz nauki o materiałach (inżynierii materiałowej) ze szczególnym uwzględnieniem i nanomateriałów polimerowych, przy czym program ich kształcenia uwzględnia wykorzystanie najnowszych osiągnięć nauki w praktyce inżynierskiej. Potrafią dobierać nanomateriały do różnych zastosowań oraz posiadają szeroką wiedzę w zakresie metod kształtowania i badania ich struktury na poziomie nanoskopowym. Znają technologie wytwarzania i przetwórstwa materiałów i nanomateriałów zarówno inżynierskich jak i funkcjonalnych oraz technologie wytwarzania i recyklingu wyrobów gotowych. Są przygotowani do obsługi specjalistycznego oprogramowania i komputerowych baz danych. Posiadają podstawowe wiadomości z zakresu zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi w przemyśle. W ramach wybranej specjalności absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie: inżynierii nanomateriałów polimerowych w tym procesów syntezy, przetwórstwa i modyfikacji polimerów oraz nanokompozytów polimerowych, stosowanych jako materiały konstrukcyjne, eksploatacyjne i specjalne, projektowania, syntezy i wytwarzania organicznych i nieorganicznych nanomateriałów funkcjonalnych do zastosowań w elektronice i medycynie oraz w dziedzinie projektowania, wytwarzania i eksploatacji nanokatalizatorów, zaawansowanych technik badania nanomateriałów.
Absolwenci kierunku uzyskują stopień inżyniera ze specjalizacją w dziedzinie:
- Polimerowe materiały inżynierskie
- Nanomateriały funkcjonalne
Nanotechnologia jest dziedziną interdyscyplinarną. Program studiów obejmuje przedmioty dające wiedzę z zakresu inżynierii i nanomateriałów polimerowych, syntezy, przetwórstwa i modyfikacji polimerów oraz nanokompozytów polimerowych, stosowanych jako materiały konstrukcyjne, projektowania, syntezy i wytwarzania organicznych i nieorganicznych nanomateriałów funkcjonalnych do zastosowań w elektronice i medycynie.  Celem tego programu jest przygotowanie szeroko wyedukowanych specjalistów w zakresie nanotechnologii i nanomateriałów.
 

Wymagania wstępne

Powrót na górę strony
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci na podstawie wyników egzaminu maturalnego ("nowa matura") lub egzaminu dojrzałości ("stara matura"). 
Kandydaci są klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:
- matematyki
- języka obcego
- fizyki, chemii - do wyboru.
 

Cele kształcenia

Powrót na górę strony
Celem nauczania będzie wykształcenie inżynierów, którzy w łatwy sposób odnajdą się zarówno w różnych gałęziach przemysłu, a także jako przyszli pracownicy jednostek naukowych i badawczych.
 

Dalsze możliwości kształcenia

Powrót na górę strony
Absolwent może kontynuować naukę na studiach magisterskich II-stopnia.
 

Egzamin końcowy

Powrót na górę strony
Egzamin końcowy składa się z dwóch części: pierwsza - prezentacja pracy dyplomowej, druga - odpowiedzi na pytania z zakresu tematyki tej pracy  i całych studiów. Ocena końcowa studiów jest określona słownie zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Łódzkiej i równa jest sumie trzech składników: 60% sumy ważonej wszystkich ocen uzyskanych w trakcie studiów, 20% oceny dyplomu, 20% oceny egzaminu końcowego. 
 

Zasady oceniania

Powrót na górę strony
Zaliczenia poszczególnych przedmiotów dokonywane są po uzyskaniu zaliczenia wszystkich składowych przedmiotu oraz zdaniu egzaminu, jeżeli jest ono przewidziane w programie studiów. Wykaz przedmiotów kończących się egzaminem podano w tabelach opisujących strukturę programu studiów. Zaliczanie przedmiotów oraz sposób przeprowadzania egzaminów odbywa się zgodnie z zasadami podanymi w Regulaminie Studiów w Politechnice Łódzkiej.
 

Koordynator

Powrót na górę strony
dr inż. Agnieszka Czylkowska

e-mail:
email

telefon:
631 31 12

faks:
brak

adres:
brak