ochrona środowiska - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, ochrona środowiska

 

Sylwetka absolwenta

Powrót na górę strony
Studia inżynierskie na kierunku Ochrona Środowiska mają przygotować specjalistów zdolnych do samodzielnego wdrażania i eksploatacji technologii służących do ochrony oraz monitoringu środowiska naturalnego. Absolwent kierunku powinien posiadać pogłębioną wiedzę z zakresu chemii, fizyki, matematyki i informatyki oraz ogólną wiedzę z obszaru analizy chemicznej i technicznej, biologii, technologii stosowanych w ochronie środowiska, ekologii, hydrologii, gospodarowania odpadami, problematyki prawnej i ekonomicznej ochrony środowiska. Dodatkowo powinien posiadać wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie podstawowych przedmiotów technicznych i technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem podstaw inżynierii chemicznej, rysunku technicznego i grafiki inżynierskiej oraz geograficznych systemów informatycznych. Ważną rolę odgrywa umiejętność rozumienia i analizowania procesów dokonujących się w przyrodzie oraz znajomość i praktyczne kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju. Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy: w laboratoriach, jednostkach badawczych i biurach projektów zajmujących się ochroną środowiska, w instytucjach gospodarki komunalnej (zakłady wodociągów i kanalizacji, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków), w służbach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, w instytucjach państwowej i samorządowej administracji terenowej zajmujących się ochroną środowiska. 
Absolwenci kierunku uzyskują stopień inżyniera ze specjalizacją w dziedzinie:
- Technologie ochrony środowiska
- Analityka i monitoring środowiska
Program studiów charakteryzuje się dużym udziałem przedmiotów podstawowych takich jak: chemia, fizyka, matematyka. Kierunek Ochrony Środowiska przygotowuje specjalistów którzy samodzielnie potrafią wdrażać i eksploatować technologie związane z monitoringiem i ochroną środowiska. Program studiów jest tak przemyślany aby studentów przygotować do pracy jako inżynierów w przemyśle, inżynierii chemicznej czy zarządzaniu (przedmioty specjalizacyjne i humanistyczne). Studia te są studiami interdyscyplinarnymi i łączą elementy technologicznej wiedzy praktycznej z danymi o procesach zachodzącymi w środowisku (w nawiązaniu do wpływu działań człowieka na środowisko naturalne).
 

Wymagania wstępne

Powrót na górę strony
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci na podstawie wyników egzaminu maturalnego ("nowa matura") lub egzaminu dojrzałości ("stara matura"). 
Kandydaci są klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:
- matematyki
- języka obcego
- fizyki, chemii, biologii, geografii - do wyboru.
 

Cele kształcenia

Powrót na górę strony
Absolwenci studiów powinni posiadać umiejętności  posługiwania się wiedzą ogólną obejmującą całość zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz pogłębioną znajomością zagadnień związanych z monitoringiem technologiami ochrony środowiska. Wiedzy specjalistycznej powinna towarzyszyć dobra znajomość  chemii, biologii, biochemii, ekologii oraz matematyki i fizyki. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w przemyśle, laboratoriach badawczych, administracji oraz w każdej innej instytucji, w której występuje zapotrzebowania na specjalistów z zakresu ochrony środowiska, chemii lub technologii chemicznej. Powinni wiedzieć, w jaki sposób projektować i użytkować instalacje chroniące środowisko, monitorować zagrożenia, bezpiecznie stosować wyroby chemiczne, postępować z towarami zużytymi i odpadami, promować zrównoważony rozwój, aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej, kierować zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwać się fachową literaturą i przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Absolwent winien znać podstawowe procesy technologiczne, w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiadać umiejętności interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk do takiej pracy.
 

Dalsze możliwości kształcenia

Powrót na górę strony
Absolwent może kontynuować naukę na studiach magisterskich II-stopnia.
 

Egzamin końcowy

Powrót na górę strony
Egzamin końcowy składa się z dwóch części: pierwsza - prezentacja pracy dyplomowej, druga - odpowiedzi na pytania z zakresu tematyki tej pracy  i całych studiów. Ocena końcowa studiów jest określona słownie zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Łódzkiej i równa jest sumie trzech składników: 60% sumy ważonej wszystkich ocen uzyskanych w trakcie studiów, 20% oceny dyplomu, 20% oceny egzaminu końcowego. 
 

Zasady oceniania

Powrót na górę strony
Zaliczenia poszczególnych przedmiotów dokonywane są po uzyskaniu zaliczenia wszystkich składowych przedmiotu oraz zdaniu egzaminu, jeżeli jest ono przewidziane w programie studiów. Wykaz przedmiotów kończących się egzaminem podano w tabelach opisujących strukturę programu studiów. Zaliczanie przedmiotów oraz sposób przeprowadzania egzaminów odbywa się zgodnie z zasadami podanymi w Regulaminie Studiów w Politechnice Łódzkiej.
 

Koordynator

Powrót na górę strony
dr inż. Agnieszka Czylkowska

e-mail:
email

telefon:
042 631 31 12

faks:
brak

adres:
brak