chemia - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, chemia

 

Sylwetka absolwenta

Powrót na górę strony
Absolwent posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów I stopnia, wiedzę z zakresu współczesnej chemii i technologii chemicznej oraz wykazuje biegłość w wybranej specjalności. Jest też przygotowany do rozpoczęcia badań w wybranej specjalności, kompleksowej analizy procesów chemicznych oraz dyskusji na tematy chemiczne również ze specjalistami z innych dziedzin. Potrafi rozwiązywać problemy chemiczne przy wykorzystaniu nowoczesnych metod analizy oraz posługiwać się nowoczesną aparaturą chemiczną i analityczną. Posiada także umiejętność pracy w zespołach i zna zasady organizowania i kierowania pracą zespołową. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, zna zasady prawne, etyczne i ekonomiczne, którymi kieruje się w pracy zawodowej. Jest zdolny do podjęcia pracy w przemyśle, instytutach badawczych, sektorach administracji i zarządzania, ewentualnie po specjalistycznym szkoleniu uzupełniającym. Ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.
 

Wymagania wstępne

Powrót na górę strony
Na studia przyjmowani są absolwenci studiów inżynierskich.
 

Cele kształcenia

Powrót na górę strony
Zasadniczym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów kierunku chemia do szybko zmieniających się warunków na rynku pracy poprzez umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień chemii i technologii chemicznej, opartą na szerokich podstawach matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych oraz korzystania z tej wiedzy w pracy zawodowej - w szczególności, otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z towarami zużytymi i odpadami, promowania zrównoważonego rozwoju, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. 
Absolwent winien znać podstawowe procesy technologiczne, w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiadać umiejętności interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk do takiej pracy.
 

Dalsze możliwości kształcenia

Powrót na górę strony
Absolwenci studiów magisterskich mają możliwości podejmowania studiów doktoranckich
i podyplomowych.
 

Egzamin końcowy

Powrót na górę strony
Egzamin końcowy składa się z dwóch części: pierwsza - prezentacja pracy dyplomowej, druga - odpowiedzi na pytania z zakresu tematyki tej pracy  i całych studiów. Ocena końcowa studiów jest określona słownie zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Łódzkiej i równa jest sumie trzech składników: 60% sumy ważonej wszystkich ocen uzyskanych w trakcie studiów, 20% oceny dyplomu, 20% oceny egzaminu końcowego.
 

Zasady oceniania

Powrót na górę strony
Zaliczenia poszczególnych przedmiotów dokonywane są po uzyskaniu zaliczenia wszystkich składowych przedmiotu oraz zdaniu egzaminu, jeżeli jest ono przewidziane w programie studiów. Wykaz przedmiotów kończących się egzaminem podano w tabelach opisujących strukturę programu studiów. Zaliczanie przedmiotów oraz sposób przeprowadzania egzaminów odbywa się zgodnie z zasadami podanymi w Regulaminie Studiów w Politechnice Łódzkiej.
 

Koordynator

Powrót na górę strony
Agnieszka Czylkowska

e-mail:
email

telefon:
631 31 12

faks:
brak

adres:
brak