nanotechnologia - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, nanotechnologia

 

Sylwetka absolwenta

Powrót na górę strony
Absolwenci studiów II stopnia na kierunku Nanotechnologia realizują program pozwalający osiągnąć efekty kształcenia z trzech obszarów kształcenia w zakresie: nauk technicznych, nauk ścisłych oraz nauk przyrodniczych. Absolwenci tego kierunku posiadają pogłębioną wiedzę z matematyki, fizyki, chemii, biochemii oraz szeroko rozumianej nauki o materiałach przydatną do rozwiązywania złożonych zadań z zakresu nanonauki i nanotechnologii, jak również umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie. 
Absolwenci mają wiedzę nt. współczesnych trendów rozwojowych i najważniejszych osiągnięć w dziedzinie nanonauki i nanotechnolgii oraz chemii, biochemii i inżynierii materiałowej. Konsekwentnie stosują i upowszechniają zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych w pracy badawczej i działaniach praktycznych. Znają i potrafią stosować podstawowe techniki, urządzenia i narzędzie wykorzystywane przy rozwiązywaniu złożonych problemów inżynierskich w zakresie syntezy, modyfikacji i analizy nanomateriałów. Potrafią do rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich i prostych problemów badawczych wykorzystywać metody analityczne i eksperymentalne oraz ocenić ich przydatność do rozwiązania konkretnego zadania, dostrzegając ograniczenia tych metod. Znają zasady BHP w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę na stanowisku badawczym lub pomiarowym, wykazują odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowania technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy. Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i etycznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, naukowej i dydaktycznej, znają i rozumieją podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, umieją korzystać z zasobów informacji patentowej. Absolwenci znają ogólne zasady tworzenia, zarządzania i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.  
Absolwenci potrafią pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł również w języku angielskim, dokonywać ich interpretacji, wyciągać na ich podstawie wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie. Potrafią przygotowywać opracowania naukowe w języku polskim i angielskim w zakresie nanonauki i nanotechnologii zawierające opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań oraz w przystępny sposób przedstawić wyniki odkryć dokonanych w zakresie nanonauki, nanotechnologii, chemii, biochemii, technologii chemicznej oraz inżynierii materiałowej. Absolwenci potrafią planować i przeprowadzać eksperymenty, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. Potrafią ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie nanonauki i nanotechnologii, zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań oraz przeprowadzić wstępną analizę ekonomiczną podejmowanych działań inżynierskich.   
Absolwenci mają świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Potrafią działać w grupie przyjmując różne role oraz potrafią myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.
 

Wymagania wstępne

Powrót na górę strony
Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest ukończenie studiów I stopnia
 

Cele kształcenia

Powrót na górę strony
Zasadniczym celem kształcenia na kierunku Nanotechnologia jest przygotowanie absolwenta do podjęcia wyzwań zawodowych w obszarze łączącym chemię, technologię chemiczną oraz inżynierię materiałową zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Absolwenci posiadają umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu wyżej wymienionych dziedzin, szczególnie w zakresie projektowania, wytwarzania, modyfikacji, oraz analityki nanomateriałów. Absolwent posiada świadomość zagrożeń związanych ze stosowaniem nanocząstek i nanomateriałów oraz wiedzę z zakresu ich oddziaływania na środowisko naturalne i organizmy żywe. 
Absolwenci posiadają zarówno umiejętność pracy w zespole, w tym również kierowania zespołami ludzkimi, jak i samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych i technologicznych. Absolwenci sprawnie posługują się literaturą fachową oraz przepisami i aktami prawnymi z zakresu działalności gospodarczej, BHP oraz ochrony intelektualnej. Sprawnie posługują się językiem angielskim w zakresie słownictwa technicznego.
 

Dalsze możliwości kształcenia

Powrót na górę strony
brak
 

Egzamin końcowy

Powrót na górę strony
Egzamin końcowy składa się z dwóch części: pierwsza - prezentacja pracy dyplomowej, druga - odpowiedzi na pytania z zakresu tematyki tej pracy  i całych studiów. Ocena końcowa studiów jest określona słownie zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Łódzkiej i równa jest sumie trzech składników: 60% sumy ważonej wszystkich ocen uzyskanych w trakcie studiów, 20% oceny dyplomu, 20% oceny egzaminu końcowego.
 

Zasady oceniania

Powrót na górę strony
Zaliczenia poszczególnych przedmiotów dokonywane są po uzyskaniu zaliczenia wszystkich składowych przedmiotu oraz zdaniu egzaminu, jeżeli jest ono przewidziane w programie studiów. Wykaz przedmiotów kończących się egzaminem podano w tabelach opisujących strukturę programu studiów. Zaliczanie przedmiotów oraz sposób przeprowadzania egzaminów odbywa się zgodnie z zasadami podanymi w Regulaminie Studiów w Politechnice Łódzkiej.
 

Koordynator

Powrót na górę strony
Agnieszka Czylkowska

e-mail:
email

telefon:
631 31 12

faks:
brak

adres:
brak