ochrona środowiska - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, ochrona środowiska

 

Sylwetka absolwenta

Powrót na górę strony
Studia inżynierskie na kierunku Ochrona Środowiska mają przygotować specjalistów zdolnych do samodzielnego wdrażania i eksploatacji technologii służących do ochrony oraz monitoringu środowiska naturalnego. Absolwent kierunku powinien posiadać pogłębioną wiedzę z zakresu chemii, fizyki, matematyki i informatyki oraz ogólną wiedzę z obszaru analizy chemicznej i technicznej, biologii, technologii stosowanych w ochronie środowiska, ekologii, hydrologii, gospodarowania odpadami, problematyki prawnej i ekonomicznej ochrony środowiska. Dodatkowo powinien posiadać wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie podstawowych przedmiotów technicznych i technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem podstaw inżynierii chemicznej, rysunku technicznego i grafiki inżynierskiej oraz geograficznych systemów informatycznych. Ważną rolę odgrywa umiejętność rozumienia i analizowania procesów dokonujących się w przyrodzie oraz znajomość i praktyczne kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju. Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy: w laboratoriach, jednostkach badawczych i biurach projektów zajmujących się ochroną środowiska, w instytucjach gospodarki komunalnej (zakłady wodociągów i kanalizacji, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków), w służbach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, w instytucjach państwowej i samorządowej administracji terenowej zajmujących się ochroną środowiska. 
Absolwenci kierunku uzyskują stopień inżyniera ze specjalizacją w dziedzinie:
- Technologie ochrony środowiska
- Analityka i monitoring środowiska
Program studiów charakteryzuje się dużym udziałem przedmiotów podstawowych takich jak: chemia, fizyka, matematyka. Kierunek Ochrony Środowiska przygotowuje specjalistów którzy samodzielnie potrafią wdrażać i eksploatować technologie związane z monitoringiem i ochroną środowiska. Program studiów jest tak przemyślany aby studentów przygotować do pracy jako inżynierów w przemyśle, inżynierii chemicznej czy zarządzaniu (przedmioty specjalizacyjne i humanistyczne). Studia te są studiami interdyscyplinarnymi i łączą elementy technologicznej wiedzy praktycznej z danymi o procesach zachodzącymi w środowisku (w nawiązaniu do wpływu działań człowieka na środowisko naturalne).
 

Wymagania wstępne

Powrót na górę strony
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci na podstawie wyników egzaminu maturalnego ("nowa matura") lub egzaminu dojrzałości ("stara matura"). 
Kandydaci są klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:
- matematyki
- języka obcego
- fizyki, chemii, biologii, geografii - do wyboru.
 

Cele kształcenia

Powrót na górę strony
Absolwenci studiów powinni posiadać umiejętności  posługiwania się wiedzą ogólną obejmującą całość zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz pogłębioną znajomością zagadnień związanych z monitoringiem technologiami ochrony środowiska. Wiedzy specjalistycznej powinna towarzyszyć dobra znajomość  chemii, biologii, biochemii, ekologii oraz matematyki i fizyki. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w przemyśle, laboratoriach badawczych, administracji oraz w każdej innej instytucji, w której występuje zapotrzebowania na specjalistów z zakresu ochrony środowiska, chemii lub technologii chemicznej. Powinni wiedzieć, w jaki sposób projektować i użytkować instalacje chroniące środowisko, monitorować zagrożenia, bezpiecznie stosować wyroby chemiczne, postępować z towarami zużytymi i odpadami, promować zrównoważony rozwój, aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej, kierować zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwać się fachową literaturą i przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Absolwent winien znać podstawowe procesy technologiczne, w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiadać umiejętności interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk do takiej pracy.
 

Dalsze możliwości kształcenia

Powrót na górę strony
brak
 

Egzamin końcowy

Powrót na górę strony
brak
 

Zasady oceniania

Powrót na górę strony
brak
 

Koordynator

Powrót na górę strony
brak

e-mail:
email

telefon:
brak

faks:
brak

adres:
brak