Kolegium Towaroznawstwa

Kolegium Towaroznawstwa jest międzywydziałową jednostką organizacyjną utworzoną w roku 2011 w oparciu o kadrę czterech wydziałów Politechniki Łódzkiej: Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Chemicznego, Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Organizacji i Zarządzania dla potrzeb kształcenia na kierunku towaroznawstwo. 
Studentom Kolegium Towaroznawstwa oferujemy wysoki poziom kształcenia, podnoszenie kompetencji z zakresu towaroznawstwa z podkreśleniem aspektów kreowania i wprowadzania na rynek nowych produktów oraz umiejętność identyfikacji, oceny i klasyfikacji innowacyjnych wyrobów różnych branż. Studia przygotowują również studenta do kształtowania jakości towarów i ich marki poprzez umiejętność doboru i oceny odpowiednich parametrów, które świadczą o przeznaczeniu danego produktu, zarówno w aspektach technologicznym, ekologicznym, ekonomicznym jak i bezpieczeństwa. Wiedza z tego zakresu jest niezwykle pożądana na współczesnym rynku pracy.
Kształcenie studentów na kierunku towaroznawstwo w pełni nawiązuje do misji i strategii przyjętej przez Politechnikę Łódzką. Kierunek ten w ostatnich latach określa się coraz częściej jako naukę przyszłości, która nie tylko stara się nadążać, ale i współtworzyć postęp we wszystkich dziedzinach związanych z różnego rodzaju produktami i gospodarką towarową. Z tego też względu Politechnika Łódzka podjęła się zadania kształcenia kadr przygotowanych do podjęcia pracy w obszarze towaroznawstwa. 
Kolegium Towaroznawstwa stwarza studentom odpowiednie warunki rozwoju intelektualnego w celu zdobycia wiedzy i odpowiednich umiejętności umożliwiających znalezienie interesującej pracy. Obserwując współczesne trendy i wyzwania uznano, że koncepcja połączenia zagadnień związanych z wiedzą inżynieryjną - techniczną, ekonomiczną, nauk o zarządzaniu oraz społeczną jest właściwą koncepcją dla kształcenia w zakresie towaroznawstwa.
O słuszności tej decyzji świadczy fakt, że kierunek towaroznawstwo jest kierunkiem chętnie wybieranych przez kandydatów.

Zasadnicza koncepcja kształcenia opiera się na połączeniu możliwości, jakie posiadają cztery wydziały: Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Wydział Chemiczny, Wydział  Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Wydział Organizacji i Zarządzania. Wydziały te posiadają duży potencjał naukowy i dydaktyczny, odpowiednie zasoby kadrowe i infrastrukturalne pozwalające prowadzić kształcenie z wykorzystaniem najnowszej wiedzy w zakresie towaroznawstwa.
Kształcenie odbywa się obecnie na poziomie studiów inżynierskich pierwszego stopnia z możliwością wyboru przez studenta jednej z czterech specjalności: Innowacyjne produkty biomedyczne, Innowacyjne produkty tekstylne, Towaroznawstwo żywności, Współczesne produkty chemiczne i farmaceutyczne
Program kształcenia, opracowany zgodnie z KRK, dostosowany jest do potrzeb gospodarki i konsultowany z przedstawicielami biznesu, którzy są interesariuszami zewnętrznymi. W procesie modyfikacji programu uczestniczą również, jako interesariusze wewnętrzni, przedstawiciele studentów oraz pracownicy, którzy mają bogate doświadczenie praktyczne.