zarządzanie - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie

 

Sylwetka absolwenta

Powrót na górę strony
Magister, absolwent kierunku zarządzanie na studiach drugiego stopnia zostaje przygotowany do posługiwania się nowoczesnymi metodami i technikami w dziedzinie organizacji i zarządzania firmą. Posiada dobrą znajomość problemów ekonomicznych, organizacyjnych, kadrowych, społecznych i finansowych oraz komputerowego wspomagania  procesów organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Potrafi realizować funkcje organizatorskie na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości i charakteru, zarówno w przedsiębiorstwach dużych, jak i w małych i średnich firmach, w których skala zarządzania wymaga bezpośredniego, często jednoosobowego łączenia funkcji organizatorskich i umiejętności kierowniczych. Jest przygotowany do prowadzenia prac badawczo - rozwojowych, samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych i samodzielnego rozwiązywania problemów. Dysponuje pogłębioną wiedzą i dodatkowymi umiejętnościami w zakresie wybranej specjalności zarządzania. Absolwent kierunku w przyszłej pracy zawodowej ma możliwość obejmowania stanowisk specjalistycznych, menedżerów średniego i wysokiego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach gospodarczych i publicznych, a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 

Wymagania wstępne

Powrót na górę strony
Na studia przyjmowani są absolwenci studiów licencjackich wg zasad przyjętych przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, na podstawie ocen z dyplomu.
 

Cele kształcenia

Powrót na górę strony
Zasadniczym celem kształcenia jest przekazanie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny zarządzania i wyposażenie absolwenta w umiejętności krytycznej analizy i oceny zastanych zjawisk, dostrzegania prawidłowości występujących w obrębie badanych zjawisk i procesów, diagnozowania i rozwiązywania problemów występujących w praktyce gospodarczej poprzez podejmowanie decyzji o charakterze taktycznym i strategicznym. Poboczne cele kształcenia obejmują opanowanie umiejętności korzystania z wiedzy, zdobywania i selekcji informacji, pracy w grupie oraz organizowania i kierowania pracą zespołu, a także umiejętności przekonywania, negocjowania, komunikowania się i prezentacji w formie ustnej i przy użyciu nowoczesnych środków audiowizualnych.
 

Dalsze możliwości kształcenia

Powrót na górę strony
Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia.
 

Egzamin końcowy

Powrót na górę strony
Egzamin końcowy składa się z dwóch części: pierwszej - prezentacji pracy dyplomowej i drugiej - odpowiedzi na pytania dotyczące pracy dyplomowej i wiedzy nabytej podczas studiów. Wynik końcowy, widoczny na dyplomie, wyrażony w postaci słownej zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Łódzkiej jest sumą trzech składników: 60% średnie oceny ze studiów, 20% oceny pracy dyplomowej i 20% oceny uzyskanej na egzaminie końcowym.
 

Zasady oceniania

Powrót na górę strony
Zasady ogólne zawarte są w Regulaminie Studiów Politechniki Łódzkiej. 
Wszystkie szczegółowe metody opisane zostały w kartach poszczególnych przedmiotów.
 

Koordynator

Powrót na górę strony
dr inż. Maciej Bielecki

e-mail:
email

telefon:
(42) 631 33 68

faks:
(42) 631-38-74

adres:
ul. Piotrkowska 266 90-924 Łódź