papiernictwo i poligrafia - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, Papiernictwo i Poligrafia 2014/2015 (profil praktyczny)

 

Sylwetka absolwenta

Powrót na górę strony
Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie zaawansowanych technologii oraz metod badania procesów i eksploatacji maszyn w przemyśle papierniczym i poligraficznym. Absolwent jest przygotowany do: projektowania i prowadzenia procesów w przemyśle papierniczym i poligraficznym oraz przemysłach pokrewnych, prowadzenia badań procesów, maszyn i urządzeń w tych przemysłach oraz wdrażania nowych technologii, zakładania małych firm i zarządzania nimi. Jest zdolny do podjęcia pracy w: zakładach produkcyjnych przemysłu papierniczego i poligraficznego oraz przemysłów pokrewnych; zakładach wytwarzających i remontujących maszyny papiernicze i poligraficzne; instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu papiernictwa i poligrafii oraz biurach projektowych. Absolwent ma opanowane umiejętności współpracy z ludźmi, zarządzania placówkami przemysłu i poligraficznego oraz zaplecza naukowo-technicznego. Ma wpojone zasady ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.
 

Wymagania wstępne

Powrót na górę strony
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia II stopnia (czterosemestralne profilu praktycznym), na kierunku Papiernictwo i Poligrafia, musi posiadać: kwalifikację pierwszego stopnia lub drugiego stopnia poświadczone dyplomem  licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym, znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz  kompetencje wynikające z efektów kształcenia dla obszarów nauk technicznych lub ścisłych.
 

Cele kształcenia

Powrót na górę strony
Celem kształcenia jest przekazanie rozległej wiedzy technicznej (teoretycznej i praktycznej) z zakresu papiernictwa i poligrafii, jak również dostarczenie  wiedzy z zakresu zarządzania, prawa i ekonomii oraz z przedmiotów humanistyczno-społecznych, uwzględniających rozwój osobowości. Program kształcenia pozwoli przygotować kadrę specjalistów do pracy w bardzo prężnie rozwijających się przemysłach: celulozowo-papierniczym i poligraficznym, a także w biurach projektowych oraz do pracy naukowej i dydaktycznej, jak również do prowadzenia drobnej wytwórczości, usług i działalności administracyjnej w zakresie tych branż.
 

Dalsze możliwości kształcenia

Powrót na górę strony
Osoby, które uzyskały tytuł magistra mogą [przystapić do studiów III stopnia (doktoranckich).
 

Egzamin końcowy

Powrót na górę strony
Egzamin końcowy składa się z dwóch części: pierwszej - prezentacji pracy dyplomowej i drugiej - odpowiedzi na pytania dotyczące pracy dyplomowej i wiedzy nabytej podczas studiów. Wynik końcowy, widoczny na dyplomie,  wyrażony w postaci słownej zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Łódzkiej jest sumą trzech składników: 60% średnie oceny ze studiów, 20% oceny pracy dyplomowej i 20% oceny uzyskanej na egzaminie końcowym.
 

Zasady oceniania

Powrót na górę strony
Zasady oceniania i egzaminowania są opisane  w Regulaminie Studiów Politechniki Łódzkiej.
Szczegóły dotyczące każdego z przedmiotów zawarte są w poszczególnych kartach tych przedmiotów.
 

Koordynator

Powrót na górę strony
Mariusz Reczulski

e-mail:
email

telefon:
brak

faks:
brak

adres:
Lodz Technical University Institute of Papermaking and Printing 90-924, Wolczanska 223 Lodz, POLAND