Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

Wydział istnieje od 1 października 1976 roku; kiedy to otrzymał nazwę: Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (FTiMS). W skład Wydziału
 wchodzą:

  * Instytut Informatyki (powstał w 1980 r. poprzez przekształcenie Ośrodka Elektronicznej Techniki Obliczeniowej PŁ),
  * Instytut Matematyki istniejący od 1970 r.
  * Instytut Fizyki powołany w roku 1970
  

Od roku 1994 roku, po uruchomieniu kierunku studiów "informatyka" rozszerzona nazwa wydziału brzmi:
 FTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej.

Wydział kształci studentów na kierunkach:

  * informatyka
  * matematyka
  * fizyka techniczna

Kierunki informatyka, matematyka i fizyka techniczna posiadają akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
Pozytywne, bezwarunkowe oceny akredytacyjne potwierdzają wysoki poziomie kształcenia na wydziale FTIMS.
Absolwenci kierunków wydziału posiadają wiedzę z zakresu nauk podstawowych niezbędną do rozumienia zjawisk przyrody, przebiegu procesów fizycznych, technicznych i ekonomicznych oraz zagadnień z zakresu logistyki.
Posiadają zarówno umiejętności abstrakcyjnego, logicznego myślenia jak i samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów praktycznych z zakresów swoich specjalności. Samodzielne tworzenie oryginalnych systemów komputerowych i aplikacji programowych, swobodne korzystanie z gotowych narzędzi programistycznych i twórcze myślenie są mocnymi atrybutami absolwentów informatyki.
Przeprowadzona kilka lat temu przez Zespół Doradztwa Zawodowego PŁ ankieta wykazała, że 96% absolwentów wydziału FTIMS powtórnie wybrałoby nasz wydział, gdyby miało jeszcze raz rozpoczynać studia. Był to najlepszy wynik wśród wszystkich wydziałów uczelni. Pierwsze miejsce zajęliśmy także w ocenie organizacji zajęć, ocenie stosunku wykładowców do studentów, ocenie umiejętności prowadzenia zajęć oraz ocenie udzielania pomocy materialnej.

Nasi studenci często zdobywają laury najlepszych studentów na Politechnice i są beneficjentami stypendiów Ministra. Biorą z powodzeniem udział w specjalistycznych konkursach i zawodach o zasięgu międzynarodowym. Realizują projekty i prace dyplomowe na zapotrzebowanie i we współpracy z firmami zewnętrznymi, uczestniczą w pracach badawczych i wdrożeniowych prowadzonych przez jednostki wydziału

W roku 2007 wprowadzony został dwustopniowy system nauczania na wszystkich kierunkach i trybach studiów.

  *studia I stopnia kończące się uzyskaniem dyplomu inżyniera (informatyka, fizyka techniczna) lub licencjata (matematyka);
  * studia II stopnia kończące się uzyskaniem dyplomu magistra (informatyka, fizyka techniczna, matematyka).

Wszystkie programy studiów spełniają standardy nauczania określone przez MNiSW i oparte są na systemie transferu punktów ECTS.

Obecnie ok. 1600 studentów zdobywa wiedzę na studiach stacjonarnych oraz 400 na studiach niestacjonarnych. Z bogatej oferty studiów podyplomowych korzysta ok. 90 osób.

Kadra naukowo-dydaktyczna liczy ponad 120 nauczycieli akademickich, w tym 13 profesorów tytularnych, 20 profesorów PŁ, 5 doktorów habilitowanych, 4 docentów, 42 doktorów na stanowisku adiunkta, 28 asystentów, 21 starszych wykładowców i wykładowców. Liczba osób zdobywających wyższe stopnie naukowe stale rośnie.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w trzech dyscyplinach: matematyka (nauki matematyczne), fizyka (nauki fizyczne) oraz informatyka (nauki techniczne).

St. I inżynierskie

Fizyka Techniczna (od roku akademickiego 2012/2013) - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Fizyka Techniczna

Fizyka Techniczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Fizyka Techniczna 2017

Informatyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Informatyka

Informatyka - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, Informatyka

Informatyka - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, Informatyka 2015

Informatyka - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, Informatyka 2017

Informatyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Informatyka 2015

Informatyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Informatyka 2017

Informatyka Stosowana - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, Informatyka Stosowana 2019

Informatyka Stosowana - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Informatyka Stosowana 2019

Modelling and Data Science - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Modelling and Data Science (utworzenie kierunku studiów nastąpi po uzyskaniu zgody MNiSzW)

fizyka techniczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy

fizyka techniczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Fizyka techniczna - Program na rok akademicki 2023/24

fizyka techniczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Fizyka techniczna - Realizacja od roku akad. 2022/23

fizyka techniczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Fizyka techniczna 2020

fizyka techniczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, fizyka techniczna 2019

informatyka stosowana - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Informatyka stosowana 2020

informatyka stosowana - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Informatyka stosowana 2020 - Realizacja od roku akad. 2022/23

St. III doktoranckie