zarządzanie - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie

 

Sylwetka absolwenta

Powrót na górę strony
Magister, absolwent kierunku zarządzanie na studiach drugiego stopnia zostaje przygotowany do posługiwania się nowoczesnymi metodami i technikami organizatorskimi w dziedzinie organizacji i zarządzania firmą. Charakterystyczną cechą sylwetki zawodowej absolwenta tego kierunku jest dobra znajomość wszystkich podstawowych obszarów działalności nowoczesnego przedsiębiorstwa. Znajomość problemów finansowych, kadrowych, ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych, a także komputerowego wspomagania organizacji i zarządzania, pozwoli na umiejętną współpracę ze specjalistami funkcjonującymi w przedsiębiorstwie.
Struktura przedmiotów oraz ich szczegółowa treść programowa są tak ukształtowane, iż w przyszłej pracy zawodowej zapewnią absolwentowi możliwość podejmowania funkcji organizatorskich na wszystkich szczeblach w obrębie przedsiębiorstwa niezależnie od jego wielkości i charakteru, zarówno w przedsiębiorstwach dużych, jak i w małych i średnich firmach, w których skala zarządzania wymaga bezpośredniego, często jednoosobowego łączenia funkcji organizatorskich i umiejętności kierowniczych. Absolwent ma ukształtowaną umiejętność:
-czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i  zastosowania jej w praktyce gospodarczej, 
-krytycznej analizy i oceny zastanych zjawisk, 
-dostrzegania prawidłowości występujących w obrębie badanych zjawisk, 
-diagnozowania i oceny problemu w praktyce gospodarczej, 
-posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem specjalistycznym.
 

Wymagania wstępne

Powrót na górę strony
Na studia przyjmowani są absolwenci studiów licencjackich wg zasad przyjętych przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, na podstawie ocen z dyplomu.
 

Cele kształcenia

Powrót na górę strony
Zasadniczym celem kształcenia jest przekazanie specjalistycznej wiedzy z dziedziny zarządzania strategicznego, kadrami, koncepcji zarządzania, strategii marki i marketingowych, rachunkowości zarządczej. Poboczne cele kształcenia obejmują: nabycie umiejętności korzystania z wiedzy, zdobywania i selekcji informacji, umiejętności komunikowania się i prezentacji, pracy w grupie, prowadzenia prac badawczo-rozwojowych samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych oraz samodzielnego rozwiązywania problemów .
 

Dalsze możliwości kształcenia

Powrót na górę strony
Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia.
 

Egzamin końcowy

Powrót na górę strony
Egzamin końcowy składa się z dwóch części: pierwszej - prezentacji pracy dyplomowej i drugiej - odpowiedzi na pytania dotyczące pracy dyplomowej i wiedzy nabytej podczas studiów. Wynik końcowy, widoczny na dyplomie, wyrażony w postaci słownej zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Łódzkiej jest sumą trzech składników: 60% średnie oceny ze studiów, 20% oceny pracy dyplomowej i 20% oceny uzyskanej na egzaminie końcowym.
 

Zasady oceniania

Powrót na górę strony
Zasady ogólne zawarte są w Regulaminie Studiów Politechniki Łódzkiej. 
Wszystkie szczegółowe metody opisane zostały w kartach poszczególnych przedmiotów.
 

Koordynator

Powrót na górę strony
doc. dr Urszula Urbańska

e-mail:
email

telefon:
(42)631-37-68

faks:
(42)684-79-93

adres:
ul. Piotrkowska 266 90-924 Łódź