zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie i inżynieria produkcji - realizowany od r.a. 2017/18

 

Sylwetka absolwenta

Powrót na górę strony
brak
 

Wymagania wstępne

Powrót na górę strony
Na studia przyjmowani są absolwenci szkół średnich (po maturze) wg zasad przyjętych przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, na podstawie ocen z matematyki, fizyki lub chemii (do wyboru kandydata) oraz języka obcego. Brak ocen z fizyki i chemii nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z przyznaniem kandydatowi zerowej liczby punktów za te przedmioty.
 

Cele kształcenia

Powrót na górę strony
brak
 

Dalsze możliwości kształcenia

Powrót na górę strony
Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.
 

Egzamin końcowy

Powrót na górę strony
Egzamin końcowy składa się z dwóch części: pierwszej - prezentacji pracy dyplomowej i drugiej - odpowiedzi na pytania dotyczące pracy dyplomowej i wiedzy nabytej podczas studiów. Wynik końcowy, widoczny na dyplomie, wyrażony w postaci słownej zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Łódzkiej jest sumą trzech składników: 60% średniej oceny ze studiów, 20% oceny pracy dyplomowej i 20% oceny uzyskanej na egzaminie końcowym.
 

Zasady oceniania

Powrót na górę strony
Zasady ogólne zawarte są w Regulaminie Studiów Politechniki Łódzkiej. 
Wszystkie szczegółowe metody opisane zostały w kartach poszczególnych przedmiotów.
 

Koordynator

Powrót na górę strony
dr Anna Stankiewicz - Mróz

e-mail:
email

telefon:
(42) 631 37 51

faks:
(42) 631-38-74

adres:
ul. Piotrkowska 266 90-924 Łódź