papiernictwo i poligrafia - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Papiernictwo i Poligrafia 2016/2017 (profil praktyczny)

 

Sylwetka absolwenta

Powrót na górę strony
Absolwent kierunku papiernictwo i poligrafia jest przygotowany do wykonywania pracy zawodowej w przemyśle papierniczym i poligraficznym na stanowiskach inżynierskich, w zakresie obsługi maszyn i procesów technologicznych, współdziałania ze służbami pomocniczymi, kierowania personelem. Absolwent może pracować w zakładach przemysłowych, laboratoriach branżowych, biurach projektowych, firmach dostawczych, administracji oraz w każdej innej instytucji, w której występuje zapotrzebowania na specjalistów z zakresu papiernictwa i poligrafii. Przygotowany jest również do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej wytwórczej lub usługowej. Absolwent ma opanowaną znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu papiernictwa i poligrafii. Jest przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach drugiego stopnia
 

Wymagania wstępne

Powrót na górę strony
Warunkiem przyjęcia kandydata na studia pierwszego stopnia jest świadectwo potwierdzające ukończenie szkoły średniej i zdanie egzaminu maturalnego lub równoważne dokumenty zagraniczne potwierdzone przez polskie władze oświatowe  Preferowane przedmioty na egzaminie to: matematyka, chemia lub fizyka i język obcy. Kandydat powinien mieć predyspozycje do nauk ścisłych i kształcenia interdyscyplinarnego.
 

Cele kształcenia

Powrót na górę strony
Dostarczenie wiedzy niezbędnej do funkcjonowania w branżach: papierniczej, poligraficznej i pokrewnych. Wiedzy specjalistycznej, której powinna towarzyszyć dobra znajomość  matematyki, podstaw chemii i mechaniki oraz technik komputerowych. Oprócz wykształcenia technicznego absolwent zdobywa pewien zasób wiedzy z nauk ekonomicznych, organizacji i prawa pracy, bhp. Rozwija praktyczne umiejętności, niezbędne w pracy zawodowej. Uzupełnieniem procesu dydaktycznego jest rozwój osobowości i poziomu intelektualnego oraz ukształtowanie odpowiednich postaw etycznych.
 

Dalsze możliwości kształcenia

Powrót na górę strony
Osoby, które uzyskały tytuł inżyniera mogą kontynuować studia na kierunku magisterskim.
 

Egzamin końcowy

Powrót na górę strony
Egzamin końcowy składa się z dwóch części: pierwszej - prezentacji pracy dyplomowej i drugiej - odpowiedzi na pytania dotyczące pracy dyplomowej i wiedzy nabytej podczas studiów. Wynik końcowy, widoczny n dyplomie,  wyrażony w postaci słownej zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Łódzkiej jest sumą trzech składników: 60% średnie oceny ze studiów, 20% oceny pracy dyplomowej i 20% oceny uzyskanej na egzaminie końcowym.
 

Zasady oceniania

Powrót na górę strony
Zasady oceniania i egzaminowania są opisane  w Regulaminie Studiów Politechniki Łódzkiej.
Szczegóły dotyczące każdego z przedmiotów zawarte są w poszczególnych kartach tych przedmiotów.
 

Koordynator

Powrót na górę strony
dr inż. Mariusz Reczulski

e-mail:
email

telefon:
brak

faks:
brak

adres:
Lodz Technical University Institute of Papermaking and Printing 90-924, Wolczanska 223 Lodz, POLAND