Kolegium Gospodarki Przestrzennej

Kolegium Gospodarki Przestrzennej jest jednostką dydaktyczną funkcjonującą w ramach porozumienia  Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania. Kolegium prowadzi kształcenie na kierunku gospodarka przestrzenna na 4-letnich studiach stacjonarnych I stopnia, kończących się tytułem inżyniera. Program kształcenia ma charakter interdyscyplinarny i jest opracowany tak,  aby łączyć wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wiedzę techniczną, przyrodniczą, ekonomiczną i społeczną. Program ten jest przyporządkowany do trzech obszarów kształcenia tj. w zakresie nauk technicznych (architektura i urbanistyka, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, budownictwo), nauk przyrodniczych (geografia, ochrona środowiska) oraz nauk społecznych (ekonomia, nauki o zarządzaniu, socjologia). 
Absolwenci kierunku Gospodarka Przestrzenna posiadają kwalifikacje niezbędne do kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. Dzięki takiemu przygotowaniu mogą opracowywać analizy przestrzenne na potrzeby gospodarcze i społeczne, a także uczestniczyć w opracowywaniu lokalnych strategii rozwoju i programów mających na celu zwiększenie konkurencyjności regionów, miast i gmin. Potrafią przygotowywać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, plany zagospodarowania terenu oraz specjalistyczne analizy transformacji przestrzennej, a także oferty inwestycyjne. Posiadają umiejętności doradztwa w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz ustalania lokalizacji inwestycji. Mogą współpracować przy sporządzaniu dokumentów oceniających stan i zasoby środowiska przyrodniczego oraz uczestniczyć przy opracowywaniu planów jego kształtowania i ochrony. Są przygotowani do współuczestniczenia w opracowywaniu planów rozwoju regionów i euroregionów.
Absolwenci są przygotowani do pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, pracowniach urbanistycznych i projektowych, agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych oraz innych z otoczenia biznesu.