Fizyka Techniczna (od roku akademickiego 2012/2013) - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Fizyka Techniczna

 

Sylwetka absolwenta

Powrót na górę strony
Studia inżynierskie prowadzone w ramach kierunku Fizyka Techniczna, trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwenci otrzymują dyplom inżyniera. 
Na studiach I stopnia nie ma podziału na specjalności. Absolwenci kierunku Fizyka Techniczna będą posiadać szeroką znajomość podstaw fizyki klasycznej i współczesnej, współczesnej chemii i optyki zarówno geometrycznej jak i falowej, a także poznają dobrze matematykę, podstawy informatyki i podstawy programowania. Absolwenci będą również posiadać pogłębioną wiedzę z wybranych dyscyplin fizyki takich jak optoelektronika, optyka nieliniowa, elektrodynamika, elektronika kwantowa, techniki laserowe i światłowodowe oraz znać podstawy elektroniki i technik cyfrowych. Opanują umiejętności posługiwania się zaawansowanym aparatem matematycznym ze szczególnym wyróżnieniem fizyki matematycznej i metod numerycznych.
Absolwencii mogą również posiadać pogłębioną wiedzę z wybranych dyscyplin fizyki takich biofizyka, biochemia, techniki laserowe czy fizyka jądrowa i ochrona radiologiczna.
Ponadto absolwenci będą posiadać specjalistyczną wiedzę umożliwiającą wszechstronne zastosowanie komputerów jako narzędzi niezwykle skutecznych w działalności naukowej i technice, a także posiadać umiejętność programowania oraz znajomość metod komputerowej symulacji i modelowania zjawisk fizycznych i analizy danych eksperymentalnych oraz procesów technologicznych.. 
Wszyscy absolwenci będą posiadać dobrą znajomość języka obcego. Wykształcenie absolwentów studiów inżynierskich będzie obejmowało także przedmioty humanistyczne takie jak np.: historię fizyki, przygowywanie i prezentację prac naukowych  i ochronę własności intelektualnych.
Absolwentów kierunku Fizyka Techniczna  będzie cechować nie tylko solidna wiedza w zakresie przedmiotów podstawowych, dająca im kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, ale także elastyczność i przystosowanie do łatwego przyswajania nowości, co czyni ich wyjątkowo atrakcyjnymi na współczesnym rynku pracy. 
 Absolwenci kierunku Fizyka Techniczna będą mogli znaleźć zatrudnienie w:
· firmach telekomunikacyjnych,
· fotonicznych i optoelektronicznych instytutach badawczych
· placówkach naukowo-badawczych przemysłu, biurach projektowych i parkach technologicznych
· instytutach naukowych i dydaktycznych szkół wyższych i innych
· firmach produkujących aparaturę medyczną,
· komórkach ochrony radiologicznej (po uzyskaniu uprawnień zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami)
Absolwenci będą mogli kontunuować naukę na studiach II stopnia.
 

Wymagania wstępne

Powrót na górę strony
Kandydaci na studia powinni interesować się fizyką, techniką lub technologiami informatycznymi Kandydat powinien czerpać przyjemność z analitycznego rozwiązywania problemów i mieć zapał do porządkowania wiedzy. Niezbędna jest otwartość umysłu i zainteresowanie nowymi technologiami i ich rozwwojem. Kandydaci na studia muszą posiadać świadectwo dojrzałości lub równoważnik zagraniczny, uznawany w Polsce. Kandydaci przyjmowani są wg zasad przyjętych przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, na podstawie ocen z matematyki, fizyki lub chemii (do wyboru kandydata) oraz języka obcego. Brak ocen z matematyki, fizyki i chemii nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z przyznaniem kandydatowi zerowej liczby punktów za te przedmioty.
 

Cele kształcenia

Powrót na górę strony
Celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę z zakresu podstaw fizycznych i budowy i funkcjonowania nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej czy diagnostycznej
oraz podstawy wiedzy ekonomicznej, a także nabycie przez niego umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności menedżerskich. Zdobyte wykształcenie umożliwi absolwentom podjęcie pracy w zakładach przemysłowych wykorzystujących rozwinięte technologie i nowe materiały stosowane w mikroelektronice, optoelektronice, nanotechnologii, a także w instytucjach związanych z ochroną środowiska czy projektowaniem i eksploatacją aparatury badawczej, pomiarowej lub diagnostycznej oraz jednostkach badawczo-rozwojowych.
Absolwenci z tytułem zawodowym inżyniera mogą podjąć studia magisterskie drugiego stopnia na kierunkach fizyka, fizyka techniczna, informatyka i innych kierunkach technicznych.
 

Dalsze możliwości kształcenia

Powrót na górę strony
Absolwenci z tytułem zawodowym inżyniera mogą podjąć studia magisterskie drugiego stopnia na kierunkach fizyka, fizyka techniczna, informatyka i innych kierunkach technicznych.
 

Egzamin końcowy

Powrót na górę strony
Egzamin końcowy składa się z dwóch części: pierwszej - prezentacji pracy dyplomowej i drugiej - odpowiedzi na pytania dotyczące ptacy dyplomowej i wiedzy nabytej podczas studiów.Wynik końcowy wyrażony w postaci słownej zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Łódzkiej jest sumą trzech składników: 60% średnie oceny z e studiów, 20% oceny pracy dyplomowej i 20% oceny uzyskanej na egzaminie końcowym.
 

Zasady oceniania

Powrót na górę strony
Zasady ogólne zawarte są w Regulaminie Studiów Politechniki Łódzkiej. 
Wszystkie szczegółowe metody opisane zostały w kartach poszczególnych przedmiotów
 

Koordynator

Powrót na górę strony
dr inż. Piotr Górski

e-mail:
email

telefon:
(42)631 36 05

faks:
(42)631 36 02

adres:
brak