Fizyka Techniczna (od roku akademickiego 2014/2015) - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, Fizyka Techniczna 2015

 

Sylwetka absolwenta

Powrót na górę strony
Studia drugiego stopnia w zakresie fizyki technicznej obejmują dwie specjalności: optoelektronika i fizyka medyczna. Są one atrakcyjną ofertą edukacyjną we współczesnej rzeczywistości gospodarczej stawiającej głównie nacisk na rozwój i wykorzystanie nowoczesnych, wysoce specjalistycznych i zaawansowanych różnorodnych technologii. Wiedza i zdobyte umiejętności pozwolą absolwentowi rozwiązywać różne (zarówno podstawowe jak i niestandardowe) problemy fizyczne i techniczne. Nabędzie on umiejętności pozyskiwania wiedzy z literatury naukowej i specjalistycznej oraz zdolności do prowadzenia fachowych, merytorycznych dyskusji zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami. Nabyte doświadczenia pracy zespołowej umożliwią mu organizowanie i kierowanie pracą zespołów ludzkich. Zdobyta wiedza obejmująca główne zasady rządzące naturą, podstawowe pojęcia naukowe, zasady i metody, technikę oraz produkty i procesy fizyczne, a także rozumienie wpływu nauki i technologii na świat przyrody umożliwi absolwentom lepsze rozumienie korzyści, ograniczeń i zagrożeń wynikających z teorii i zastosowań naukowych oraz techniki i medycyny w społeczeństwach w sensie ogólnym (w powiązaniu z podejmowaniem decyzji, wartościami, zagadnieniami moralnymi, kulturą itp.). Uzyskane umiejętności obejmują zdolność do wykorzystywania i posługiwania się narzędziami i urządzeniami technicznymi oraz danymi naukowymi do osiągnięcia celu bądź podjęcia decyzji lub wyciągnięcia wniosku na podstawie dowodów. Nabyta wiedza umożliwi absolwentom wykonywanie pracy w jednostkach badawczych, w przemyśle oraz w szkolnictwie (po ukończeniu dodatkowych kursów pedagogicznych) . W zależności od ukończonej specjalności będą oni mogli znaleźć zatrudnienie w firmach telekomunikacyjnych i komputerowych, w placówkach służby zdrowia stosujących nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne, w szpitalach i przychodniach, w instytutach badawczych, w przemysłowych placówkach naukowo-badawczych oraz w parkach technologicznych, w biurach projektowych i laboratoriach certyfikujących produkty, w placówkach naukowych i dydaktycznych zarówno szkół wyższych jak i szeroko rozumianej edukacji. Absolwent będzie przygotowany do podejmowania wyzwań naukowo-badawczych i do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). Solidna wiedza, poparta elastycznością i umiejętnością łatwego przyswajania nowości uczyni go wyjątkowo atrakcyjnym na współczesnym rynku pracy. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra.
 

Wymagania wstępne

Powrót na górę strony
Dyplom ukończenia co najmniej I stopnia studiów technicznych lub ścisłych
 

Cele kształcenia

Powrót na górę strony
Celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w poszerzoną - w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzę podstawową z dziedziny nauk fizycznych oraz w wiedzę specjalistyczną w wybranej przez niego specjalności, a także nabycie przez niego umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności menedżerskich. Wiedza i zdobyte umiejętności pozwalają absolwentowi rozwiązywać problemy fizyczne - zarówno rutynowe jak i niestandardowe. Absolwent potrafi pozyskiwać wiedzę z literatury naukowej i specjalistycznej, prowadzić dyskusje fachowe zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami. Zdobyte wykształcenie umożliwi absolwentom podjęcie pracy w przemyśle wykorzystującym rozwinięte technologie i nowe materiały stosowane w mikroelektronice, optoelektronice czy nanotechnologii lub po spełnieniu wszystkich warunków zapisanych w aktualnych przepisach w jednostkach diagnostycznych i terapeutycznych służby zdrowia, a także w jednostkach naukowo-badawczych i uczelniach. Absolwent ma nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).
 

Dalsze możliwości kształcenia

Powrót na górę strony
brak
 

Egzamin końcowy

Powrót na górę strony
brak
 

Zasady oceniania

Powrót na górę strony
brak
 

Koordynator

Powrót na górę strony
brak

e-mail:
email

telefon:
brak

faks:
brak

adres:
brak