technologia żywności i żywienie człowieka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, (realizacja od r/a 2009/10)

 

Sylwetka absolwenta

Powrót na górę strony
Absolwent kierunku posiada interdyscyplinarne wykształcenie łączące wiedzę z zakresu nauk chemicznych, inżynieryjno-technicznych, biologicznych, technologii produkcji i oceny jakości żywności oraz ekologii i ochrony środowiska. Absolwent posiada także wiedzę z zakresu ekonomiki i organizacji produkcji, utrwalania, przechowalnictwa, dystrybucji i marketingu produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Dobrze posługuje się technikami komputerowymi. Może prowadzić badania, projektować i wdrażać nowe technologie w różnych gałęziach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, organizować małe firmy przetwórstwa spożywczego, spółki produkcyjno- handlowe itp. Absolwent jest dobrze przygotowany do kompleksowej analizy i oceny jakości surowców, półproduktów i gotowych środków spożywczych oraz do projektowania i wdrażania systemów zapewniania jakości. 
 

Wymagania wstępne

Powrót na górę strony
Podstawą przyjęcia kandydatów na I semestr studiów jest konkurs świadectw maturalnych, gdzie ocenie podlegają stopnie z: matematyki, języka obcego oraz chemii lub biologii lub fizyki. Szczegółowe kryteria przyjęć ustala Rektor i Senat na rok przed rekrutacją.
Przyjęcie na kolejne semestry określone jest uzyskaniem minimalnej liczby punktów ECTS określonej przez dziekana.
 

Cele kształcenia

Powrót na górę strony
Celem programu studiów na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (I stopnia) Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie absolwenta do pracy w różnych gałęziach przemysłu spożywczego na stanowisku inżynieryjnym. Absolwent powyższego kierunku jest przygotowany również do pracy w  przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się obrotem żywności, jej kontrolą oraz żywieniem człowieka. 
Posiada on interdyscyplinarne wykształcenie, łączące wiedzę z przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka, chemia) z wiedzą z zakresu nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych oraz ekonomicznych. Absolwent jest specjalistą w zakresie wytwarzania, utrwalania, przechowywania oraz analizy i oceny jakości surowców oraz produktów spożywczych. Zdobyta wiedza ma służyć również projektowaniu nowych technologii, przyjaznych środowisku dzięki zdobytej w ramach studiów wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Zdobyte wiadomości z zakresu analizy żywności, biochemii, mikrobiologii i informatyki umożliwiają prowadzenie prac o charakterze analitycznym. Absolwent posiada ponadto wiedzę na temat zasad żywienia człowieka.  
Absolwent kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka jest przygotowany również do wdrażania systemów zapewniania jakości, bezpieczeństwa pracy oraz współzarządzania produkcją, włączając w to kalkulację ekonomiczą. W tych działaniach może wykorzystywać nabyte podczas studiów umiejętności językowe (na poziomie B2) i opanowane techniki komputerowe. 
Dzięki szerokiej wiedzy z przedmiotów chemicznych absolwent jest wartościowym kandydatem do pracy także w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym. 
Absolwent może rozwijać swoje umiejętności zawodowe i bez problemów kontynuować studia II stopnia, może również prowadzić własną działalność produkcyjno-handlową. Dzięki elastycznemu przygotowaniu potrafi też  łatwo dostosować się do wymagań pracy w innych dziedzinach.
 

Dalsze możliwości kształcenia

Powrót na górę strony
Absolwenci studiów inżynierskich kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka  mogą podjąć studia II stopnia na powyższym kierunku na naszym Wydziale lub na innych wydziałach i uczelniach oraz na kierunkach pokrewnych. 
Podstawy zdobyte na pierwszym stopniu studiów daje też możliwości do późniejszych studiów doktoranckich.
 

Egzamin końcowy

Powrót na górę strony
Egzamin końcowy składa się z dwóch części: pierwszej - prezentacji pracy dyplomowej i drugiej - odpowiedzi na pytania dotyczące pracy dyplomowej i wiedzy nabytej podczas studiów. Wynik końcowy, widoczny n dyplomie,  wyrażony w postaci słownej zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Łódzkiej jest sumą trzech składników: 60% średnie oceny ze studiów, 20% oceny pracy dyplomowej i 20% oceny uzyskanej na egzaminie końcowym. 
 
 

Zasady oceniania

Powrót na górę strony
W trakcie całych studiów student zobowiązany jest do zdania 18 egzaminów - ich wykaz można znaleźć w punkcie II.A.5 - Struktura Programu (przedmioty oznaczone literą "e").
Forma egzaminu zależy od egzaminatora (kierownika przedmiotu). Ocena z przedmiotu wystawiana jest na zasadach przyjętych w PŁ wg systemu SID. Uwzględnia ona cząstkowe oceny zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych, laboratoriów, projektu oraz ocenę z egzaminu w proporcjach ustalonych przez prowadzącego przedmiot. Zawsze zdecydowaną przewagę ma ocena z egzaminu (minimum 60). Każda ocena cząstkowa musi być pozytywna dla pozytywnej oceny końcowej.
 

Koordynator

Powrót na górę strony
Dr hab. inż. Robert Klewicki

e-mail:
email

telefon:
42 631-34-65

faks:
brak

adres:
Koordynatorem kierunku technologia żywności i żywienie człowieka na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności jest dr hab. inż. Robert Klewicki z Instytutu Chemicznej Technologii Politechniki Łódzkiej, e-mail - robert.klewicki@p.lodz.pl. The coordinator the area of study of Food Technology and Human Nutrition at the Faculty of Biotechnology and Food Sciences is Robert Klewicki, PhD, DSc, Associate Professor at the Institute of Chemical Technology of the Lodz University of Technology, e-mail - robert.klewicki@p.lodz.pl.