technologia żywności i żywienie człowieka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, technologia żywności i żywienie człowieka (3-semestralne) - realizacja od roku akademickiego 2012/13

 

Sylwetka absolwenta

Powrót na górę strony
Absolwent studiów magisterskich kierunku technologia żywności i żywienie człowieka posiada interdyscyplinarne wykształcenie, łączące wiedzę z nauk podstawowych, w tym matematyki, fizyki i chemii z wiedzą z zakresu nauk technicznych, biologicznych i ekonomicznych. Absolwent zna i umie stosować zasady prowadzenia procesów technologicznych i biotechnologicznych w produkcji żywności, w tym także z surowców modyfikowanych genetycznie oraz ma wiedzę o bezpiecznym żywieniu człowieka. Dobrze zna metody utrwalania i przechowywania żywności. Potrafi stosować nowoczesne metody analizy i oceny jakości surowców i produktów spożywczych, a także opracowywać nowe. Absolwent tego kierunku posiada umiejętności wdrażania i nadzorowania produkcji żywności. Umie projektować nowe technologie i modernizować technologie istniejące w różnych gałęziach przemysłu spożywczego, uwzględniając przy tym aspekty ekonomiczne procesów. Absolwent prawo żywnościowe. Sprawnie posługuje się technikami komputerowymi w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu jakością. Jest dobrze przygotowany do projektowania i prowadzenia badań w zakresie nauk o żywności i potrafi elastycznie dostosować się do aktualnego rynku pracy.
 

Wymagania wstępne

Powrót na górę strony
Warunkiem przyjęcia na studia magisterskie II stopnia jest ukończenie z dobrym wynikiem studiów inżynierskich I stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka lub na kierunku pokrewnym, na którym student zaliczył przedmioty wymienione w standardach kształcenia dla kierunku technologia żywności i żywienie człowieka.
 

Cele kształcenia

Powrót na górę strony
Zasadniczym celem kształcenia studentów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr dla przemysłu spożywczego i przemysłów pokrewnych, dla placówek zbiorowego żywienia oraz dla ośrodków badawczych zajmujących się problematyką żywnościową, biur projektowych, laboratoriów analizy i oceny jakości surowców i produktów spożywczych, a także dla firm zajmujących się przechowywaniem, transportem i handlem żywnością oraz materiałami pomocniczymi stosowanymi przy jej wytwarzaniu.
 

Dalsze możliwości kształcenia

Powrót na górę strony
Program studiów przygotowuje do podjęcia studiów doktoranckich.
 

Egzamin końcowy

Powrót na górę strony
Studia  mgr II. stopnia kończą się wykonaniem pracy dyplomowej oraz ustnym komisyjnym egzaminem dyplomowym. Zakres tematyczny egzaminu dotyczy tematyki pracy dyplomowej oraz przedmiotów kierunkowych realizowanych na wybranym kierunku dyplomowania (specjalizacji)  kształcenia 
Egzamin końcowy składa się z dwóch części: pierwszej - prezentacji pracy dyplomowej i drugiej - odpowiedzi na pytania dotyczące pracy dyplomowej i wiedzy nabytej podczas studiów. Wynik końcowy, podany na dyplomie,  wyrażony w postaci słownej zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Łódzkiej, jest sumą trzech składników: 60% średnie oceny ze studiów, 20% oceny pracy dyplomowej i 20% oceny uzyskanej na egzaminie końcowym.
 

Zasady oceniania

Powrót na górę strony
W trakcie całych studiów student zobowiązany jest do zdania wszystkich przewidzianych planem egzaminów - ich wykaz można znaleźć w punkcie II.A.5 - Struktura Programu (przedmioty oznaczone literą "e").
Forma egzaminu zależy od egzaminatora (kierownika przedmiotu). Ocena z przedmiotu wystawiana jest na zasadach przyjętych w PŁ wg systemu SID. Uwzględnia ona cząstkowe oceny zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych, laboratoriów, projektu oraz ocenę z egzaminu w proporcjach ustalonych przez prowadzącego przedmiot. Zawsze zdecydowaną przewagę ma ocena z egzaminu (minimum 60). Każda ocena cząstkowa musi być pozytywna dla pozytywnej oceny końcowej.
 

Koordynator

Powrót na górę strony
Dr hab. inż. Robert Klewicki

e-mail:
email

telefon:
42 631-34-69

faks:
brak

adres:
Koordynatorem kierunku technologia żywności i żywienie człowieka na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności jest dr hab. inż. Robert Klewicki z Instytutu Chemicznej Technologii Politechniki Łódzkiej, e-mail - robert.klewicki@p.lodz.pl. The coordinator the area of study of Food Technology and Human Nutrition at the Faculty of Biotechnology and Food Sciences is Robert Klewicki, PhD, DSc, Associate Professor at the Institute of Chemical Technology of the Lodz University of Technology, e-mail - robert.klewicki@p.lodz.pl.