logistyka (rozpoczęcie w roku akademickim 2012/13) - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Logistyka

 

Sylwetka absolwenta

Powrót na górę strony
Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką, jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.
Absolwenci z tytułem zawodowym inżyniera mogą podjąć studia magisterskie drugiego stopnia na kierunkach logistyka, informatyka, ekonomia, zarządzanie.
 

Wymagania wstępne

Powrót na górę strony
W procesie rekrutacji uwzględnia się oceny uzyskane przez kandydatów na egzaminach maturalnych z matematyki, fizyki lub chemii i języka obcego
 

Cele kształcenia

Powrót na górę strony
Celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także nabycie przez niego umiejętności menedżerskich. Absolwent nabywa umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, a w tym w zakresie: projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych; zarządzania specjalistycznymi funkcjami, posługiwania się systemami informatycznego wspomagania, zarządzania logistycznego oraz zarządzania finansami.
 

Dalsze możliwości kształcenia

Powrót na górę strony
Absolwenci z tytułem zawodowym inżyniera mogą podjąć studia magisterskie drugiego stopnia na kierunkach Logistyka, Informatyka, Ekonomia, Zarządzanie
 

Egzamin końcowy

Powrót na górę strony
Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: pierwsza to prezentacja tez projektu dyplomowego, druga to odpowiedzi na pytania dotyczące projektu dyplomowego i studiowanych przedmiotów. Ocena końcowa wyrażona jest słownie wg zasad zawartych w Regulaminie Studiów w Politechnice Łódzkiej i jest obliczana jako suma ważona trzech składników: 60% to średnia ważona wszystkich ocen otrzymanych podczas studiów, 20% to ocena projektu dyplomowego, 20% to ocena z egzaminu dyplomowego.
 

Zasady oceniania

Powrót na górę strony
Ogólne zasady egzaminowania i zaliczania studiowanych przedmiotów są szczegółowo opisane w Regulaminie Studiów w Politechnice Łódzkiej.  Wymagania dotyczące zaliczania poszczególnych przedmiotów podane są w odpowiednich kartach tych przedmiotów
 

Koordynator

Powrót na górę strony
Hanna Niedźwiedzińska

e-mail:
email

telefon:
(42)631-36-05

faks:
(42)631-36-02

adres:
Instytut Informatyki Politechnika Łódzka ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź