chemia budowlana - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, chemia budowlana

 

Sylwetka absolwenta

Powrót na górę strony
Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk technicznych, chemicznych, technologicznych i inżynierii materiałowej oraz analityki technicznej i przemysłowej.  Absolwent studiów zna technologie wytwarzania, przetwórstwa i metody modyfikacji materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych, zarówno inżynierskich jak i funkcjonalnych, stosowanych w przemyśle budowlanym oraz technologie wytwarzania i recyklingu wyrobów gotowych. Potrafi projektować i dobierać materiały do różnych zastosowań oraz posiada wiedzę w zakresie metod ich badania oraz atestacji i certyfikacji wyrobów. Zna podstawowe problemy związane z ochroną środowiska i potrafi kierować się w swoich działaniach zasadą zrównoważonego rozwoju. Jest przygotowany do obsługi specjalistycznego oprogramowania i komputerowych baz danych. Posiada podstawowe wiadomości z zakresu zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi w przemyśle. Wiedza oraz  kwalifikacje praktyczne predestynują go do podjęcia pracy zarówno w przedsiębiorstwach przemysłowych, produkujących na potrzeby budownictwa, jak i zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu budowlanego. 
Absolwent studiów zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia. Potrafi korzystać ze zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych Absolwent ma wpojony nawyk ustawicznego kształcenia się oraz jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
 

Wymagania wstępne

Powrót na górę strony
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci na podstawie wyników egzaminu maturalnego ("nowa matura") lub egzaminu dojrzałości ("stara matura"). 
Kandydaci są klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:
- matematyki
- języka obcego
- fizyki, chemii - do wyboru.
 

Cele kształcenia

Powrót na górę strony
Zasadniczym celem kształcenia na kierunku Chemia budowlana jest przygotowanie absolwenta do pracy w obszarze łączącym chemię, technologię, inżynierię materiałową oraz budownictwo. Absolwenci powinni umieć posługiwać się syntetyczną wiedzą z wymienionych dziedzin, korzystania z niej w praktyce a szczególnie w zakresie projektowania, modyfikacji, wytwarzania  oraz analityki produktów chemicznych stosowanych w przemyśle budowlanym jak również znać zagadnienia związane z atestacją i certyfikacją wyrobów gotowych,  możliwością ich recyklingu i utylizacji. Absolwent powinien posiadać również umiejętność pracy w zespole, kierowania zespołami, posługiwania się literaturą fachową, łącznie z przepisami prawnymi i innymi wymaganiami. Absolwent winien znać podstawowe procesy technologiczne, w szczególności procesy przyjazne środowisku oraz posiadać umiejętność interpretacji i opisu jakościowego i ilościowego zjawisk fizykochemicznych oraz prowadzenia prac laboratoryjnych.
 

Dalsze możliwości kształcenia

Powrót na górę strony
Absolwent może kontynuować naukę na studiach magisterskich II-stopnia.
 

Egzamin końcowy

Powrót na górę strony
Egzamin końcowy składa się z dwóch części: pierwsza - prezentacja pracy dyplomowej, druga - odpowiedzi na pytania z zakresu tematyki tej pracy  i całych studiów. Ocena końcowa studiów jest określona słownie zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Łódzkiej i równa jest sumie trzech składników: 60% sumy ważonej wszystkich ocen uzyskanych w trakcie studiów, 20% oceny dyplomu, 20% oceny egzaminu końcowego.
 

Zasady oceniania

Powrót na górę strony
Zaliczenia poszczególnych przedmiotów dokonywane są po uzyskaniu zaliczenia wszystkich składowych przedmiotu oraz zdaniu egzaminu, jeżeli jest ono przewidziane w programie studiów. Wykaz przedmiotów kończących się egzaminem podano w tabelach opisujących strukturę programu studiów. Zaliczanie przedmiotów oraz sposób przeprowadzania egzaminów odbywa się zgodnie z zasadami podanymi w Regulaminie Studiów w Politechnice Łódzkiej.
 

Koordynator

Powrót na górę strony
Agnieszka Czylkowska

e-mail:
email

telefon:
631 31 12

faks:
brak

adres:
brak