chemia - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, chemia

 

Sylwetka absolwenta

Powrót na górę strony
Absolwent studiów inżynierskich I stopnia posiada umiejętność posługiwania się podstawową wiedzę oraz literaturą fachową z zakresu nauk chemicznych i technicznych, chemicznych procesów technologicznych oraz ochrony środowiska. Posiada także wiedzę w dziedzinie otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z towarami zużytymi i odpadami chemicznymi oraz umiejętność korzystania z tej wiedzy w praktyce zawodowej przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w pracy zespołowej oraz kierowania zespołami ludzkimi. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy. Jest przygotowany do opracowania koncepcji chemicznej i nadzorowania procesów z zakresu syntezy organicznej, technologii polimerów, analizy chemicznej  przy zachowaniu zasad ekonomicznych, prawnych i etycznych. Absolwent jest przygotowany do organizacji i prowadzenia procesów produkcyjnych nie tylko w przemyśle chemicznym i pokrewnych, ale również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zna język obcy na poziomie B2 oraz potrafi posługiwać się specjalistycznym słownictwem angielskim z zakresu chemii i podstaw technologii chemicznej. Ma wpojone zasady ustawicznego kształcenia i jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. 
Absolwenci kierunku uzyskują stopień inżyniera ze specjalizacją w dziedzinie:
- Analiza chemiczna w kontroli jakości i ochronie środowiska
- Synteza organiczna
- Chemia i fizyka polimerów
- Chemia biologiczna
Kierunek Chemia charakteryzuje się dużym udziałem przedmiotów podstawowych. Realizowany program kładzie nacisk na wykształcenie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych metod identyfikacji oraz metod obliczeniowych do badania budowy przestrzennej związków chemicznych i poszukiwania nowych substancji chemicznych o pożądanych właściwościach. Szczególną uwagę zwraca się na kształcenie samodzielności, umiejętności uczenia się, poznawania nowych, przyszłościowych technik i metod doświadczalnych. Jednym z głównych założeń programu jest nauka interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów chemicznych.
Przed przystąpieniem do egzaminu końcowego studenci muszą mieć zdane wszystkie egzaminy, zaliczone wszystkie przedmioty i laboratoria.
 

Wymagania wstępne

Powrót na górę strony
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci na podstawie wyników egzaminu maturalnego ("nowa matura") lub egzaminu dojrzałości ("stara matura"). 
Kandydaci są klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:
- matematyki
- języka obcego
- fizyki, chemii - do wyboru.
 

Cele kształcenia

Powrót na górę strony
Zasadniczym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów kierunku chemia do szybko zmieniających się warunków na rynku pracy poprzez umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień chemii i technologii chemicznej, opartą na szerokich podstawach matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych oraz korzystania z tej wiedzy w pracy zawodowej - w szczególności, otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z towarami zużytymi i odpadami, promowania zrównoważonego rozwoju, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. 
Absolwent winien znać podstawowe procesy technologiczne, w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiadać umiejętności interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk do takiej pracy.
 

Dalsze możliwości kształcenia

Powrót na górę strony
Absolwent może kontynuować naukę na studiach magisterskich II-stopnia.
 

Egzamin końcowy

Powrót na górę strony
Egzamin końcowy składa się z dwóch części: pierwsza - prezentacja pracy dyplomowej, druga - odpowiedzi na pytania z zakresu tematyki tej pracy  i całych studiów. Ocena końcowa studiów jest określona słownie zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Łódzkiej i równa jest sumie trzech składników: 60% sumy ważonej wszystkich ocen uzyskanych w trakcie studiów, 20% oceny dyplomu, 20% oceny egzaminu końcowego. 
 

Zasady oceniania

Powrót na górę strony
Zaliczenia poszczególnych przedmiotów dokonywane są po uzyskaniu zaliczenia wszystkich składowych przedmiotu oraz zdaniu egzaminu, jeżeli jest ono przewidziane w programie studiów. Wykaz przedmiotów kończących się egzaminem podano w tabelach opisujących strukturę programu studiów. Zaliczanie przedmiotów oraz sposób przeprowadzania egzaminów odbywa się zgodnie z zasadami podanymi w Regulaminie Studiów w Politechnice Łódzkiej.
 

Koordynator

Powrót na górę strony
dr inż. Agnieszka Czylkowska

e-mail:
email

telefon:
042 631 31 12

faks:
brak

adres:
brak