ochrona środowiska - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, ochrona środowiska

 

Sylwetka absolwenta

Powrót na górę strony
Absolwenci studiów II stopnia uzyskają pogłębioną w stosunku do studiów I stopnia wiedzę z zakresu wybranych działów chemii, fizyki, matematyki,  biochemii i biologii. Istotną częścią wykształcenia jest poszerzona wiedza z zakresu nauk o środowisku oraz przygotowanie do pracy w wybranej specjalności. Absolwent powinien być przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu ochrony środowiska oraz korzystać i umieć wykorzystywać źródła informacji na temat przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych, prawnych i społecznych aspektów szeroko rozumianej ochrony środowiska. Powinien posiadać umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w przemyśle i szeroko rozumianych instytucjach zajmujących się ochroną środowiska oraz szkolnictwie - po spełnieniu dodatkowych wymagań określonych odrębnymi przepisami.
 

Wymagania wstępne

Powrót na górę strony
Na studia przyjmowani są absolwenci studiów inżynierskich.
 

Cele kształcenia

Powrót na górę strony
- wyposażenie absolwenta w zasób wiedzy ogólnej i kierunkowej, który umożliwi mu umiejętność identyfikacji obowiązków prawnych w zakresie ochrony środowiska,
- przekazanie absolwentom wiedzy umożliwiającej im samodzielne nadzorowanie i kierowanie obsługą urządzeń ochrony środowiska,
- wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania środowiskowego przedsiębiorstwem,
- wyrobienie u absolwentów umiejętności analizy przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska,
- wytworzenie u absolwentów nawyku systematycznego samokształcenia.
 

Dalsze możliwości kształcenia

Powrót na górę strony
Absolwenci studiów magisterskich mają możliwości podejmowania studiów doktoranckich
i podyplomowych.
 

Egzamin końcowy

Powrót na górę strony
Egzamin końcowy składa się z dwóch części: pierwsza - prezentacja pracy dyplomowej, druga - odpowiedzi na pytania z zakresu tematyki tej pracy  i całych studiów. Ocena końcowa studiów jest określona słownie zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Łódzkiej i równa jest sumie trzech składników: 60% sumy ważonej wszystkich ocen uzyskanych w trakcie studiów, 20% oceny dyplomu, 20% oceny egzaminu końcowego.
 

Zasady oceniania

Powrót na górę strony
Zaliczenia poszczególnych przedmiotów dokonywane są po uzyskaniu zaliczenia wszystkich składowych przedmiotu oraz zdaniu egzaminu, jeżeli jest ono przewidziane w programie studiów. Wykaz przedmiotów kończących się egzaminem podano w tabelach opisujących strukturę programu studiów. Zaliczanie przedmiotów oraz sposób przeprowadzania egzaminów odbywa się zgodnie z zasadami podanymi w Regulaminie Studiów w Politechnice Łódzkiej.
 

Koordynator

Powrót na górę strony
Agnieszka Czylkowska

e-mail:
email

telefon:
631 31 12

faks:
brak

adres:
brak