technologia chemiczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, technologia chemiczna

 

Sylwetka absolwenta

Powrót na górę strony
Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu współczesnej chemii i technologii chemicznej z uwzględnieniem wybranej specjalności. Jest przygotowany do prowadzenia badań technologicznych w wybranej specjalności, kompleksowej analizy procesów chemicznych i technologicznych oraz wdrażania procesów i produktów do praktyki we współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Potrafi rozwiązywać problemy technologiczne przy wykorzystaniu nowoczesnych metod analizy danych oraz posługiwać się nowoczesną aparaturą chemiczną. Ma wiedzę z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, zna zasady prawne, etyczne i ekonomiczne, którymi kieruje się przy opracowywaniu procesów technologicznych. Jest zdolny do podjęcia pracy w przemyśle, instytutach badawczych, sektorach administracji i zarządzania. Ma wpojone zasady ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.
 

Wymagania wstępne

Powrót na górę strony
Na studia przyjmowani są absolwenci studiów inżynierskich.
 

Cele kształcenia

Powrót na górę strony
Absolwenci studiów posiadają umiejętność posługiwania się wiedzą ogólną obejmującą całość procesów wytwarzania, przetwarzania i badania związków i materiałów chemicznych. Wiedzy specjalistycznej towarzyszy dobra znajomość  chemii, technologii chemicznej, matematyki i fizyki oraz angielskiej terminologii chemicznej i technologicznej. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w przemyśle, laboratoriach badawczych, administracji oraz w innych instytucjach, w których występuje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu chemii lub technologii chemicznej. Absolwenci znają sposób otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, potrafią postępować z towarami zużytymi i odpadami, promować zrównoważony rozwój, aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej, kierować zespołami ludzkimi oraz posługiwać się fachową literaturą i przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Absolwent zna podstawowe procesy technologiczne (w szczególności procesy przyjazne środowisku), a także posiada umiejętność interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk chemicznych, fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy.
 

Dalsze możliwości kształcenia

Powrót na górę strony
Absolwenci studiów magisterskich mają możliwości podejmowania studiów doktoranckich
i podyplomowych.
 

Egzamin końcowy

Powrót na górę strony
Egzamin końcowy składa się z dwóch części: pierwsza - prezentacja pracy dyplomowej, druga - odpowiedzi na pytania z zakresu tematyki tej pracy  i całych studiów. Ocena końcowa studiów jest określona słownie zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Łódzkiej i równa jest sumie trzech składników: 60% sumy ważonej wszystkich ocen uzyskanych w trakcie studiów, 20% oceny dyplomu, 20% oceny egzaminu końcowego.
 

Zasady oceniania

Powrót na górę strony
Zaliczenia poszczególnych przedmiotów dokonywane są po uzyskaniu zaliczenia wszystkich składowych przedmiotu oraz zdaniu egzaminu, jeżeli jest ono przewidziane w programie studiów. Wykaz przedmiotów kończących się egzaminem podano w tabelach opisujących strukturę programu studiów. Zaliczanie przedmiotów oraz sposób przeprowadzania egzaminów odbywa się zgodnie z zasadami podanymi w Regulaminie Studiów w Politechnice Łódzkiej.
 

Koordynator

Powrót na górę strony
Agnieszka Czylkowska

e-mail:
email

telefon:
631 31 12

faks:
brak

adres:
brak