Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, znany w Polsce jako silny ośrodek badawczy o poważnych osiągnięciach naukowo-dydaktycznych, jest jednym z najmłodszych wydziałów Politechniki Łódzkiej. Jako Instytut Inżynierii Chemicznej na prawach wydziału powstał 1 września 1970 roku. Utworzony został w wyniku połączenia Katedry Inżynierii Chemicznej Wydziału Chemii Spożywczej oraz Katedry Aparatury Przemysłu Chemicznego Wydziału Mechanicznego. Rekrutacja kandydatów na I rok studiów rozpoczęła się z chwilą powstania Instytutu. Instytut  został przekształcony w Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska dopiero w 1992 roku i pod tą nazwą działa do dziś.
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska należy do unikatowych wydziałów na wyższych uczelniach technicznych w Polsce. Posiada najwyższą, pierwszą kategorię w klasyfikacji jednostek naukowo-badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dwóch dyscyplinach: inżynieria środowiska i inżynieria chemiczna. 
Wydział prowadzi kształcenie na trzech poziomach: inżynierskim, magisterskim i doktorskim. Ambicją Wydziału jest kształcenie inżynierów uniwersalnych, wyposażonych w podstawy wiedzy i umiejętności wielu dyscyplin technicznych. Szeroka interdyscyplinarność kształcenia oraz konkretne umiejętności inżynierskie w połączeniu z uzyskanymi kompetencjami społecznymi powodują, że nasi absolwenci są poszukiwani na rynku pracy,  potrafią szybko dostosować się do nowych warunków działania, stosować i wdrażać nowe technologie. Wszystkie programy kształcenia uwzględniają najlepsze wzorce międzynarodowe oraz opinie absolwentów i pracodawców, co gwarantuje uzyskanie poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji.

Wydział prowadzi kształcenie na czterech kierunkach studiów:
	- inżynieria biochemiczna (studia I stopnia, tryb stacjonarny)
	- inżynieria procesowa (studia I i II stopnia, tryb stacjonarny )
	- inżynieria środowiska (studia I i II stopnia, tryb stacjonarny i niestacjonarny)
	- inżynieria bezpieczeństwa pracy (studia I stopnia, tryb stacjonarny i niestacjonarny)

Wydział prowadzi również studia III stopnia (doktoranckie) trwające 4 lata w trybie stacjonarnym na kierunku: 
	- inżynieria chemiczna w ochronie środowiska. 
Studia doktoranckie przygotowują do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska lub inżynieria chemiczna. 

Oprócz studiów I, II  i III stopnia Wydział oferuje następujące studia podyplomowe:
	- Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
	- Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych
	- Zarządzanie Gospodarką Odpadami Komunalnymi

Kadrę naukowo-dydaktyczną wydziału stanowi 75 osób, w tym 29 posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego. Obecnie (maj 2013) na Wydziale studiuje około 750 studentów na studiach stacjonarnych i 200 na studiach niestacjonarnych.

Wszystkie prowadzone na Wydziale programy kształcenia mają priorytetowe znaczenie dla potrzebrynku pracy i konkurencyjności gospodarki. Studia na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA znalazły się wśród wybranych przez MNiSW zamawianych kierunków technicznych. Wsparcie w ramach projektu "Inżynieria środowiska inwestycją w przyszłość" zostało skierowane do studentów kierunku, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2011/2012.
W listopadzie 2012 r. Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ znalazł się w gronie wyróżnionych jednostek przez MNiSW realizujących kształcenie na najwyższym poziomie. Nagrodzony kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃŚTWA PRACY został laureatem "konkursu na milion" MNiSW na najlepsze programy dostosowujące studia do potrzeb rynku pracy. Wydział posiada ponadto pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa (obecnie: inżynieria procesowa) oraz inżynieria środowiska. 

Poza zajęciami obowiązkowymi Wydział oferuje szereg możliwości dodatkowego uzupełniania wiedzy. Na Wydziale prężnie działają Studenckie Koła Naukowe: OKTAN, SUKCES oraz MOLIER. Uczestnicząc w ich pracach, można realizować swoje projekty, a także organizować konferencje naukowe, imprezy studenckie czy integracyjne. Już od wielu lat na Wydziale bardzo aktywnie działa Centrum Uniwersytetu Bałtyckiego w Polsce, koordynujące współpracę ponad 200 uniwersytetów z 14 krajów regionu Morza Bałtyckiego. Program UNIWERSYTETU BAŁTYCKIEGO skupia się na zagadnieniach zrównoważonego rozwoju w Regionie Morza Bałtyckiego i oferuje aktywnym członkom udział w seminariach, konferencjach, obozach letnich oraz rejsach po mazurskich jeziorach i po Bałtyku.

St. I inżynierskie

Inżynieria Procesów Przemysłowych - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Inżynieria Procesów Przemysłowych 2024

inżynieria bezpieczeństwa pracy - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria bezpieczeństwa pracy

inżynieria bezpieczeństwa pracy - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria bezpieczeństwa pracy

inżynieria bezpieczeństwa pracy - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria bezpieczeństwa pracy, 2017/2018

inżynieria bezpieczeństwa pracy - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria bezpieczeństwa pracy, 2019/2020

inżynieria bezpieczeństwa pracy - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria bezpieczeństwa pracy

inżynieria bezpieczeństwa pracy - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria bezpieczeństwa pracy

inżynieria bezpieczeństwa pracy - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria bezpieczeństwa pracy, 2017/2018

inżynieria bezpieczeństwa pracy - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria bezpieczeństwa pracy, 2019/2020

inżynieria biochemiczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria biochemiczna

inżynieria biochemiczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria biochemiczna, 2017/2018

inżynieria chemiczna i biochemiczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria chemiczna i biochemiczna

inżynieria chemiczna i biochemiczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria chemiczna i biochemiczna, 2019/2020

inżynieria chemiczna i procesowa - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria chemiczna i procesowa

inżynieria chemiczna i procesowa - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria chemiczna i procesowa, 2018/2019

inżynieria ochrony środowiska - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria ochrony środowiska

inżynieria procesowa - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria procesowa od r. ak. 2014/2015

inżynieria procesowa - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria procesowa, rekrutacja 2013/2014

inżynieria środowiska - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria środowiska, 2019/2020

inżynieria środowiska - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria środowiska

inżynieria środowiska - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria środowiska 2019/2020

inżynieria środowiska - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria środowiska, 2017/2018

inżynieria środowiska - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria środowiska, 2020/2021

St. II mag. po inż.

2022-Inżynieria ochrony środowiska - wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja/semL/2022 - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, Inżynieria ochrony środowiska - wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja - 2022

2022-inżynieria ochrony środowiska - zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji/semL - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, Inżynieria ochrony środowiska - zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji - 2022

Energy Systems in the Built Environment - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Energy Systems in the Built Environment

Energy Systems in the Built Environment - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Energy Systems in the Built Environment

Inżynieria Procesów Przemysłowych - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, Inżynieria Procesów Przemysłowych 2023

Inżynieria ochrony środowiska - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. letni, Inżynieria ochrony środowiska

Inżynieria ochrony środowiska - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, Inżynieria ochrony środowiska 2023

inżynieria chemiczna i biochemiczna - inżynieria biochemiczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria chemiczna i biochemiczna - 2020/2021 inżynieria biochemiczna

inżynieria chemiczna i biochemiczna - inżynieria biochemiczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria chemiczna i biochemiczna, 2019/20 - inżynieria biochemiczna

inżynieria chemiczna i biochemiczna - inżynieria biochemiczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria chemiczna i biochemiczna

inżynieria chemiczna i biochemiczna - inżynieria chemiczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria chemiczna i biochemiczna - 2020/2021 inżynieria chemiczna

inżynieria chemiczna i biochemiczna - inżynieria chemiczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria chemiczna i biochemiczna, 2019/20 - inżynieria chemiczna

inżynieria chemiczna i biochemiczna - inżynieria chemiczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria chemiczna i biochemiczna

inżynieria chemiczna i procesowa - Advanced Technologies - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria chemiczna i procesowa, 2017/2018 - Advanced Technologies

inżynieria chemiczna i procesowa - informatyka w inżynierii chemicznej - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria chemiczna i procesowa, 2017/18 - informatyka w inżynierii chemicznej

inżynieria chemiczna i procesowa - inżynieria biomedyczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria chemiczna i procesowa, 2017/18 - inżynieria biomedyczna

inżynieria chemiczna i procesowa - inżynieria bioprocesowa - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria chemiczna i procesowa, 2017/18 - inżynieria bioprocesowa

inżynieria chemiczna i procesowa - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria chemiczna i procesowa (4-semestralne), od 2017/2018

inżynieria chemiczna i procesowa inż. bioprocesowa - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria chemiczna i procesowa, 2016/17 - inżynieria bioprocesowa

inżynieria chemiczna i procesowa inż. chemiczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria chemiczna i procesowa, 2016/17 - inżynieria chemiczna

inżynieria chemiczna i procesowa inż.biomedyczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria chemiczna i procesowa, 2016/17 - inżynieria biomedyczna

inżynieria ochrony środowiska - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria ochrony środowiska, 2022/23

inżynieria ochrony środowiska - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria ochrony środowiska (program 3-semestralny),2022/23 sm.L

inżynieria ochrony środowiska - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria ochrony środowiska (program 3-semestralny), 2022/23

inżynieria procesowa inż. biomedyczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria procesowa, 2015/16 - inżynieria biomedyczna

inżynieria procesowa inż. bioprocesowa - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria procesowa, 2015/16 - inżynieria bioprocesowa

inżynieria procesowa inż. produktu - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria procesowa, 2015/16 - inżynieria produktu

inżynieria środowiska - bezpieczeństwo przemysłowe - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska - 2020/2021, bezpieczeństwo przemysłowe

inżynieria środowiska - bezpieczeństwo przemysłowe - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska, 2017/18 - bezpieczeństwo przemysłowe

inżynieria środowiska - bezpieczeństwo przemysłowe - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska, 2018/19 - bezpieczeństwo przemysłowe

inżynieria środowiska - bezpieczeństwo przemysłowe - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska, 2019/20 - bezpieczeństwo przemysłowe

inżynieria środowiska - bezpieczeństwo przemysłowe - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska - 2020/2021, bezpieczeństwo przemysłowe

inżynieria środowiska - bezpieczeństwo przemysłowe - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska, 2017/18 - bezpieczeństwo przemysłowe

inżynieria środowiska - bezpieczeństwo przemysłowe - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska, 2018/19 - bezpieczeństwo przemysłowe

inżynieria środowiska - bezpieczeństwo przemysłowe - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska, 2019/20 - bezpieczeństwo przemysłowe

inżynieria środowiska - ekologiczne źródła energii - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska, 2019/20 - ekologiczne źródła energii

inżynieria środowiska - ekologiczne źródła energii - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska, 2019/20 - ekologiczne źródła energii

inżynieria środowiska - ekologiczne źródła energii - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska - 2020/2021, ekologiczne źródła energii

inżynieria środowiska - ekologiczne źródła energii - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska, 2017/18 - ekologiczne źródła energii

inżynieria środowiska - ekologiczne źródła energii - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska, 2018/19 - ekologiczne źródła energii

inżynieria środowiska - ekologiczne źródła energii - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska - 2020/2021, ekologiczne źródła energii

inżynieria środowiska - ekologiczne źródła energii - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska, 2017/18 - ekologiczne źródła energii

inżynieria środowiska - ekologiczne źródła energii - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska, 2018/19 - ekologiczne źródła energii

inżynieria środowiska - wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska, 2019/20 - wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja

inżynieria środowiska - wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska, 2019/20 - wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja

inżynieria środowiska - wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska - 2020/2021 wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja

inżynieria środowiska - wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska, 2017/18 - wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja

inżynieria środowiska - wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska, 2018/19 - wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja

inżynieria środowiska - wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska - 2020/2021 wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja

inżynieria środowiska - wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska, 2017/18 - wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja

inżynieria środowiska - wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska, 2018/19 - wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja

inżynieria środowiska - zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska,2019/20 - zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji

inżynieria środowiska - zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska, 2019/20 - zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji

inżynieria środowiska - zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska - 2020/2021 zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji

inżynieria środowiska - zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska, 2017/18 - zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji

inżynieria środowiska - zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska, 2018/19 - zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji

inżynieria środowiska - zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska - 2020/2021, zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji

inżynieria środowiska - zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska, 2017/18 - zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji

inżynieria środowiska - zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska, 2018/19 - zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji

inżynieria środowiska bezpieczeństwo przemysłowe - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska, 2015/16 - bezpieczeństwo przemysłowe

inżynieria środowiska bezpieczeństwo przemysłowe - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska - bezpieczeństwo przemysłowe

inżynieria środowiska ekologiczne źródła energii - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska, 2015/16 - ekologiczne źródła energii

inżynieria środowiska ekologiczne źródła energii - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska - ekologiczne źródła energii

inżynieria środowiska wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska, 2015/16 - wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja

inżynieria środowiska wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska - wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja

inżynieria środowiska zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska, 2015/16 - zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji

inżynieria środowiska zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria środowiska - zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji

St. III doktoranckie