Informatyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Informatyka

 

Sylwetka absolwenta

Powrót na górę strony
Absolwent studiów inżynierskich posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Dobrze zna zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Posiada umiejętność programowania komputerów i zna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Ma także podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Swoją wiedzę i umiejętności umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki. Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane. 

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku informatyka i kierunkach pokrewnych
 

Wymagania wstępne

Powrót na górę strony
Potrzebne jest zainterersowanie informatyką i technikami komputerowymi. Kandydat powinien czerpać przyjemność z analitycznego rozwiązywania problemów
i mieć zapał do porządkowania wiedzy. Niezbędan jest otwartość umysłu i zainteresowanie nowymi technologiami i ich rozwwojem

Kandydaci na studia muszą posiadać świadectwo dojrzałości lub równoważnik zagraniczny, uznawany w Polsce.
Świadectwo dojrzałości może być uzyskane w szkole średniej dającej wykształcenie ogólne (liceum ogólnokształcące), zawodowe (liceum zawodowe), techniczne (technikum), medyczne (liceum medyczne) lub artystyczne (liceum plastyczne, liceum muzyczne itd.). Jest ono jedynym dokumentem wydawanym przez szkoły średnie, który uprawnia do ubiegania się o wstęp do szkół wyższych w Polsce. Wszystkie rodzaje szkół średnich można ukończyć bez zdawania egzaminu dojrzałości. W takim przypadku szkoła wydaje świadectwo ukończenia szkoły średniej, które nie uprawnia do wstępu na wyższe uczelnie.
Fragment z dokumentu "Kwalifikacje dające dostęp do szkolnictwa wyższego" za http://www.buwiwm.edu.pl/publ/przew/rozdzial2.htm
 

Cele kształcenia

Powrót na górę strony
Zasadniczym celem kształcenia na studiach inżynierskich kierunku Informatyka jest przekazanie oraz sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki w stopniu umożliwiającym podjęcie pracy przez absolwenta na stanowisku wymagającym samodzielnego i twórczego rozwiązywania problemów informatycznych, udziału w grupowych projektach informatycznych oraz konserwacji i rozwoju istniejących systemów informatycznych. Wiedza i umiejętności absolwentów są profilowane przez możliwość wyboru specjalności dyplomowej, z sześciu oferowanych, oraz przez indywidualny wybór części studiowanych przedmiotów, po przejściu połowy programu studiów.

Pobocznym celem kształcenia jest umożliwienie rozwoju osobowości studenta z uwzględnieniem jego zainteresowań indywidualnych w ramach minimum programowego obowiązującego na kierunku Informatyka.
 

Dalsze możliwości kształcenia

Powrót na górę strony
Szeroki zakres studiów II stopnia. Nie tylko technicznych ale także uniwersyteckich w dziedzinie nauk społecznych czy ekonomicznych..
Informatyka często stanowi bazę do dalszych studiów w niemal nieograniczonym zakresie scecjalności o ile tylko uczelnia prowadząca takie kursy nie stawia tu ograniczeń.
Połączenie przygotowania w zakresie informatyki z kompetencjami w innych dziedzinach techniki czy nauk społecznych  prowadzi do dobrego przygotowania wykształcenia absolwenta o wielkim potencjale i dużej skuteczności działania.
 

Egzamin końcowy

Powrót na górę strony
Egzamin końcowy składa się z dwóch części: pierwszej - prezentacji pracy dyplomowej i drugiej - odpowiedzi na pytania dotyczące ptacy dyplomowej i wiedzy nabytej podczas studiów.Wynik końcowy wyrażony w postaci słownej zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Łódzkiej jest sumą trzech składników: 60% średnie oceny z e studiów, 20% oceny pracy dyplomowej i 20% oceny uzyskanej na egzaminie końcowym.
 

Zasady oceniania

Powrót na górę strony
Zasady ogólne zawarte są w Regulaminie Studiów Politechniki Łódzkiej. 
Wszystkie szczegółowe metody opisane zostały w kartach poszczególnych przedmiotów.
 

Koordynator

Powrót na górę strony
dr inż. Bogdan Żółtowski

e-mail:
email

telefon:
(42)631 36 05

faks:
(42)631 36 02

adres:
brak