Informatyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, Informatyka

 

Sylwetka absolwenta

Powrót na górę strony
Absolwent studiów magisterskich powinien mieć ogólną wiedzę informatyczną przynajmniej w zakresie wszystkich treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich na kierunku informatyka oraz wykazywać biegłość w wybranej specjalności. Powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów informatycznych - również w niestandardowych sytuacjach - a także umieć wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien umieć dyskutować na tematy informatyczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także kierować pracą zespołów. Absolwent powinien posiadać umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w firmach informatycznych, w administracji państwowej i samorządowej. Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich.
 

Wymagania wstępne

Powrót na górę strony
Na studia mogą być przyjęte osoby posiadające tytuł inżyniera po kierunkach studiów: informatyka, informatyka stosowana, automatyka i robotyka, mechatronika, elektronika i telekomunikacja oraz edukacja techniczno-informatyczna.
 

Cele kształcenia

Powrót na górę strony
Zasadniczym celem kształcenia na studiach kierunku Informatyka jest przekazanie oraz sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki w stopniu umożliwiającym podjęcie pracy przez absolwenta na stanowisku wymagającym samodzielnego i twórczego rozwiązywania problemów informatycznych, udziału w grupowych projektach informatycznych oraz konserwacji i rozwoju istniejących systemów informatycznych. Wiedza i umiejętności absolwentów są profilowane przez możliwość wyboru specjalności dyplomowej, z sześciu oferowanych, oraz przez indywidualny wybór części studiowanych przedmiotów, po przejściu połowy programu studiów. Pobocznym celem kształcenia jest umożliwienie rozwoju osobowości studenta z uwzględnieniem jego zainteresowań indywidualnych w ramach minimum programowego obowiązującego na kierunku Informatyka.
 

Dalsze możliwości kształcenia

Powrót na górę strony
Szeroki zakres studiów II stopnia. Nie tylko technicznych ale także uniwersyteckich w dziedzinie nauk społecznych czy ekonomicznych..
Informatyka często stanowi bazę do dalszych studiów w niemal nieograniczonym zakresie scecjalności o ile tylko uczelnia prowadząca takie kursy nie stawia tu ograniczeń.
Połączenie przygotowania w zakresie informatyki z kompetencjami w innych dziedzinach techniki czy nauk społecznych  prowadzi do dobrego przygotowania wykształcenia absolwenta o wielkim potencjale i dużej skuteczności działania.
 

Egzamin końcowy

Powrót na górę strony
Egzamin końcowy składa się z dwóch części: pierwszej - prezentacji pracy dyplomowej i drugiej - odpowiedzi na pytania dotyczące ptacy dyplomowej i wiedzy nabytej podczas studiów.Wynik końcowy wyrażony w postaci słownej zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Łódzkiej jest sumą trzech składników: 60% średnie oceny z e studiów, 20% oceny pracy dyplomowej i 20% oceny uzyskanej na egzaminie końcowym.
 

Zasady oceniania

Powrót na górę strony
Zasady ogólne zawarte są w Regulaminie Studiów Politechniki Łódzkiej. 
Wszystkie szczegółowe metody opisane zostały w kartach poszczególnych przedmiotów.
 

Koordynator

Powrót na górę strony
dr inż. Bogdan Żółtowski

e-mail:
email

telefon:
(42)631 36 05

faks:
(42)631 36 02

adres:
brak