architektura - architektura wnętrz - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, architektura - architektury wnętrz

 

Sylwetka absolwenta

Powrót na górę strony
Posiada kwalifikacje niezbędne do ubiegania się o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w ograniczonym zakresie, w specjalności architektonicznej.
 

Wymagania wstępne

Powrót na górę strony
brak
 

Cele kształcenia

Powrót na górę strony
Główny cel kształcenia to rozwinięcie i wzbogacenie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu kształtowania przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego w wymiarze technicznym, przyrodniczym i ekonomicznym. 
Zdobyta wiedza umożliwi absolwentowi współudział w realizacji zadań praktycznych i badawczych obejmujących: 
a)	kształtowanie środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego,
b)	przygotowywanie dokumentów planistycznych,
c)	opracowywanie analiz przestrzennych na potrzeby gospodarcze i społeczne,
d)	podejmowanie lokalnych inicjatyw rozwoju w nawiązaniu do posiadanych zasobów,
e)	uczestniczenie w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju i opracowywanie programów związanych z podwyższeniem konkurencyjności miast, gmin i regionów,
f)	planowanie rozwoju infrastruktury technicznej i systemów transportowych,
g)	sporządzanie dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz jego ochronę,
h)	zarządzanie miastami, gminami, powiatami i województwami,
i)	podejmowanie współpracy regionalnej oraz współpracy z regionami europejskimi w kontekście konstruowania europejskiej perspektywy rozwoju przestrzennego,
j)	opracowywanie programów rozwoju regionalnego,
k)	planowanie ochrony europejskiego dziedzictwa kultury miejskiej i regionalnej,
l)	prognozowanie i symulowanie różnych wariantów rozwoju przestrzennego, wykorzystując w tym celu wyspecjalizowane modele,
m)	doradztwo w zakresie gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz ustalanie lokalizacji inwestycji a także opracowywanie programów
 

Dalsze możliwości kształcenia

Powrót na górę strony
brak
 

Egzamin końcowy

Powrót na górę strony
brak
 

Zasady oceniania

Powrót na górę strony
brak
 

Koordynator

Powrót na górę strony
brak

e-mail:
email

telefon:
brak

faks:
brak

adres:
brak