inżynieria bezpieczeństwa pracy - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria bezpieczeństwa pracy

 

Sylwetka absolwenta

Powrót na górę strony
Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

W przypadku programu Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy szczególny nacisk położono na realizację efektów kształcenia w obszarach: ma wiedzę o powiązaniach teorii i praktyki zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z technologiami procesów wytwórczych i transportowych, ekologią, prawem, zarządzaniem, socjologią, psychologią i ergonomią; ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu: prawa pracy, zarządzania w przedsiębiorstwie, komunikacji społecznej, fizjologii i higieny pracy, ergonomii, toksykologii oraz maszynoznawstwa; zna techniczne wymagania i rozwiązania związane z zagrożeniami wypadkowymi, chorobowymi i pożarowymi w środowisku pracy; ma wiedzę w zakresie systemowego zarządzania organizacją, zwłaszcza w kontekście zarządzania środowiskowego, jakością oraz bezpieczeństwem i higieną pracy; potrafi wykorzystać metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne przy podejmowaniu zadań służby bhp w przedsiębiorstwie; potrafi dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne (moralne, ekonomiczne, środowiskowe i prawne) przy wypełnianiu zadań z zakresu inżynierii bezpieczeństwa pracy. Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym, w szczególności potrafi: rozpoznawać pojawiające się w nim zagrożenia oraz wskazywać odpowiednie środki zabezpieczenia i ochrony; odnieść się do przepisów prawa pracy, zwłaszcza w zakresie bhp. Potrafi wyspecyfikować zadania charakterystyczne dla inżyniera bezpieczeństwa pracy oraz określić warunki ich skutecznego wykonania. Potrafi zaprojektować proste rozwiązania techniczne i organizacyjne związane potrzebami bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy, używając właściwych metod, technik i narzędzi. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera bezpieczeństwa pracy; ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz poszanowania różnorodności poglądów i kultur. Ma świadomość społecznej roli inżyniera bezpieczeństwa pracy; rozumie potrzebę upowszechniania informacji i opinii dotyczących znaczenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i metod ich zapewniania; stara się przekazywać takie informacje i wyrażać opinie w sposób powszechnie zrozumiały.
 

Wymagania wstępne

Powrót na górę strony
Rekrutacja na studia I stopnia odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego ("nowa matura"), egzaminu dojrzałości ("stara matura") lub równoważnego egzaminu zagranicznego potwierdzonego przez władze oświatowe. Kandydaci klasyfikowani są na podstawie ocen z matematyki, fizyki lub chemii oraz języka obcego. Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu. Szczegółowe zasady rekrutacji określone są w aktualnej Uchwale Senatu PŁ w sprawie zasad przyjęć na studia w danym roku akademickim.
 

Cele kształcenia

Powrót na górę strony
Absolwent studiów inżynierskich będzie posiadał umiejętności projektowania i monitorowania stanu warunków pracy podczas prowadzonych procesów technologicznych z udziałem substancji chemicznych i/lub dużej ilości energii, organizacji pracy i zachowań pracowników w celu zapobiegania i ograniczenia wypadków, awarii i chorób zawodowych. Absolwent tego kierunku studiów zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające wykonywanie: analiz bezpieczeństwa i ryzyka, kontroli przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroli warunków pracy oraz standardów bezpieczeństwa. Będzie mógł wykorzystać nabytą wiedzę do zarządzania, projektowania i monitorowania stanu środowiska pracy i stanowisk pracy we wszelkiego typu, małych i dużych zakładach przemysłowych, szczególnie przemysłu lekkiego.
 

Dalsze możliwości kształcenia

Powrót na górę strony
Absolwenci studiów inżynierskich uzyskują tytuł inżyniera i mogą kontynuować kształcenie na studiach magisterskich drugiego stopnia. W szczególności są przygotowani do podjęcia studiów II stopnia na kierunkach technicznych takich jak inżynieria środowiska, inżynieria chemiczna i procesowa oraz na kierunkach pokrewnych.
 

Egzamin końcowy

Powrót na górę strony
Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego. Przy ustalaniu końcowej oceny studiów uwzględniane są: średnia ocena ze studiów (z wagą 0,6), ocena pracy dyplomowej (z wagą 0,2), oraz ocena egzaminu dyplomowego (z wagą 0,2). Końcowa ocena jest wyrażona słownie zgodnie z Regulaminem Studiów w Politechnice Łódzkiej.
 

Zasady oceniania

Powrót na górę strony
Wykaz egzaminów oraz zasady oceniania poszczególnych przedmiotów są zawarte w kartach przedmiotów. Ocena końcowa z danego przedmiotu uwzględnia różne formy zaliczenia zakładanych efektów kształcenia w proporcjach ustalonych przez prowadzącego przedmiot. Ogólne zasady oceniania i skala ocen opisane są  w Regulaminie Studiów Politechniki Łódzkiej.
 

Koordynator

Powrót na górę strony
dr inż. Andrzej Cieślak

e-mail:
email

telefon:
+48426313747

faks:
brak

adres:
ul. Wólczańska 213, 90-924 Łódź