biotechnologia - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, biotechnologia - realizacja od roku akademickiego 2012/13

 

Sylwetka absolwenta

Powrót na górę strony
W wyniku zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z nauk biologicznych, chemicznych i inżynieryjnych absolwent kierunku jest przygotowany praktycznie i teoretycznie do stosowania konkretnych technik biotechnologicznych umożliwiających: selekcję i ukierunkowaną modyfikację mikroorganizmów i komórek organizmów wyższych, prowadzenie procesów biosyntezy i biotransformacji, izolację i oczyszczanie bioproduktów oraz ich analitykę i diagnostykę. Zna biotechnologie stosowane w przemyśle spożywczym, chemicznym, ochronie zdrowia i ochronie środowiska; posiada zdolność projektowania bioprocesów i bioproduktów i jest przygotowany do pracy w wybranej branży przemysłu, ochronie środowiska lub laboratoriach kontrolnych i badawczych. Posiada także wiedzę z zakresu informatyki oraz ekonomiki i jakości produkcji. 
 

Wymagania wstępne

Powrót na górę strony
Podstawą przyjęcia kandydatów na I semestr studiów jest konkurs świadectw maturalnych, gdzie ocenie podlegają stopnie z: matematyki, języka obcego oraz chemii lub biologii lub fizyki. Szczegółowe kryteria przyjęć ustala Rektor i Senat na rok przed rekrutacją.
Przyjęcie na kolejne semestry określone jest uzyskaniem minimalnej liczby punktów ECTS określonej przez dziekana.
 

Cele kształcenia

Powrót na górę strony
Celem programu studiów na kierunku Biotechnologia (I stopnia) jest praktyczne 
i teoretyczne przygotowanie absolwenta do projektowania i prowadzenia procesów biotechnologicznych.
Absolwenci kierunku BIOTECHNOLOGIA potrafią funkcjonować na styku technologii i najnowszych metod biologii eksperymentalnej oraz mogą współpracować ze specjalistami dziedzin pokrewnych. Podobnie jak wszyscy absolwenci Politechniki Łódzkiej, również oni posiadają umiejętności języka obcego na poziomie minimum B-2.
Absolwent studiów I-go stopnia Politechniki Łódzkiej jest przygotowany do pracy 
w przemyśle biotechnologicznym i pokrewnych (głównie przemyśle produkcji żywności); 
do wykorzystania urządzeń technologicznych i prowadzenia procesów biotechnologicznych oraz do pracy w laboratoriach badawczych z użyciem materiału biologicznego i nowoczesnej aparatury badawczej. Ma opanowane techniki komputerowe oraz podstawy wiedzy ekonomicznej.
Absolwent może rozwijać swoje umiejętności zawodowe i bez problemów kontynuować studia II stopnia, może również prowadzić własną działalność produkcyjno-handlowa. Dzięki elastycznemu przygotowaniu potrafi też  łatwo dostosować się do wymagań pracy w innych dziedzinach.
 

Dalsze możliwości kształcenia

Powrót na górę strony
Program studiów I stopnia kierunku Biotechnologia w PŁ przygotowuje do podjęcia studiów II-go stopnia na kierunku Biotechnologia wszystkich typów uczelni oraz na kierunkach pokrewnych. Z powodzeniem absolwent może studiować na drugim stopniu 
np. kierunku typu "organizacja i zarządzania".
Podstawy zdobyte na pierwszym stopniu kierunku Biotechnologia daje też duże możliwości do późniejszych studiów doktoranckich.
 

Egzamin końcowy

Powrót na górę strony
Egzamin końcowy składa się z dwóch części: pierwszej - prezentacji pracy dyplomowej i drugiej - odpowiedzi na pytania dotyczące pracy dyplomowej i wiedzy nabytej podczas studiów. Wynik końcowy, widoczny n dyplomie,  wyrażony w postaci słownej zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Łódzkiej jest sumą trzech składników: 60% średnie oceny ze studiów, 20% oceny pracy dyplomowej i 20% oceny uzyskanej na egzaminie końcowym. 
 

Zasady oceniania

Powrót na górę strony
Wykaz egzaminów w poszczególnych semestrach znajduje się w tabelach p. II.A.5 (pozycje - przedmioty oznaczone literą "e").
Forma egzaminu zależy od egzaminatora (kierownika przedmiotu). Ocena z przedmiotu wystawiana jest na zasadach przyjętych w PŁ wg systemu SID. Uwzględnia ona cząstkowe oceny zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych, laboratoriów, projektu oraz ocenę z egzaminu w proporcjach ustalonych przez prowadzącego przedmiot. Zawsze zdecydowaną przewagę ma ocena z egzaminu (minimum 60). Każda ocena cząstkowa musi być pozytywna dla pozytywnej oceny końcowej.
 

Koordynator

Powrót na górę strony
Prof. dr hab. inż Stanisław Bielecki

e-mail:
email

telefon:
42 631-34-42

faks:
brak

adres:
Koordynatorem kierunku biotechnologia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności jest prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki z Instytutu Biochemii Technicznej Politechniki Łódzkiej, e-mail: stanislaw.bielecki@p.lodz.pl Zastępcą koordynatora jest doc. dr inż. Andrzej Jakubowski, e-mail - andrzej.jakubowski@p.lodz.pl, tel. 42 631-34-39 The coordinator the area of study of Biotechnology at the Faculty of Biotechnology and Food Sciences is Stanisław Bielecki, Professor at the Institute of Technical Biochemisty at the Lodz University of Technology, e-mail - stanislaw.bielecki@p.lodz.pl The deputy coordinator is Dr. Andrzej Jakubowski , e-mail: andrzej.jakubowski@p.lodz.pl, tel. 42 631 34 39