technologia żywności i żywienie człowieka - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, technologia żywności i żywienie człowieka

 

Sylwetka absolwenta

Powrót na górę strony
brak
 

Wymagania wstępne

Powrót na górę strony
Podstawą przyjęcia kandydatów na I semestr studiów jest posiadanie świadectwa maturalnego.
Przyjęcie na kolejne semestry określone jest uzyskaniem minimalnej liczby punktów ECTS określonej przez dziekana.
 

Cele kształcenia

Powrót na górę strony
Celem programu studiów na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (I stopnia zaoczne) Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie absolwenta do pracy w różnych gałęziach przemysłu spożywczego na stanowisku inżynieryjnym. Absolwent powyższego kierunku jest przygotowany również do pracy w  przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się obrotem żywności, jej kontrolą oraz żywieniem człowieka. 
Posiada on interdyscyplinarne wykształcenie, łączące wiedzę z przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka, chemia) z wiedzą z zakresu nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych oraz ekonomicznych. Absolwent posiada umiejętności w zakresie wytwarzania, utrwalania, przechowywania oraz analizy i oceny jakości surowców oraz produktów spożywczych. Zdobyta wiedza ma służyć również projektowaniu technologii przyjaznych środowisku dzięki zdobytej w ramach studiów wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Zdobyte wiadomości z zakresu analizy żywności, biochemii, mikrobiologii i informatyki umożliwiają prowadzenie prac o charakterze analitycznym. Absolwent posiada ponadto wiedzę na temat bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.  
Absolwent kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka jest przygotowany również do wdrażania systemów zapewniania jakości, bezpieczeństwa pracy oraz współzarządzania produkcją, włączając w to kalkulację ekonomiczną. W tych działaniach może wykorzystywać nabyte podczas studiów umiejętności językowe  i opanowane techniki komputerowe. 
Dzięki wiedzy z przedmiotów chemicznych absolwent posiada kwalifikacje także do pracy przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym. 
 

Dalsze możliwości kształcenia

Powrót na górę strony
Absolwenci studiów inżynierskich niestacjonarnych, kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka mogą podjąć studia II stopnia magisterskie uzupełniające na naszym Wydziale lub na innych wydziałach i uczelniach.
 

Egzamin końcowy

Powrót na górę strony
Egzamin końcowy składa się z dwóch części: pierwszej - prezentacji pracy dyplomowej i drugiej - odpowiedzi na pytania dotyczące pracy dyplomowej i wiedzy nabytej podczas studiów. Wynik końcowy, widoczny n dyplomie,  wyrażony w postaci słownej zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Łódzkiej jest sumą trzech składników: 60% średnie oceny ze studiów, 20% oceny pracy dyplomowej i 20% oceny uzyskanej na egzaminie końcowym. 
 

Zasady oceniania

Powrót na górę strony
W trakcie całych studiów student zobowiązany jest do zdania 21 egzaminów - ich wykaz można znaleźć w punkcie II.A.5 - Struktura Programu (przedmioty oznaczone literą "e").
Forma egzaminu zależy od egzaminatora (kierownika przedmiotu). Ocena z przedmiotu wystawiana jest na zasadach przyjętych w PŁ wg systemu SID. Uwzględnia ona cząstkowe oceny zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych, laboratoriów, projektu oraz ocenę z egzaminu w proporcjach ustalonych przez prowadzącego przedmiot. Zawsze zdecydowaną przewagę ma ocena z egzaminu (minimum 60). Każda ocena cząstkowa musi być pozytywna dla pozytywnej oceny końcowej.
 

Koordynator

Powrót na górę strony
Dr hab. inż. Robert Klewicki

e-mail:
email

telefon:
42 631-34-65

faks:
brak

adres:
Koordynatorem kierunku technologia żywności i żywienie człowieka na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności jest dr hab. inż. Robert Klewicki z Instytutu Chemicznej Technologii Politechniki Łódzkiej, e-mail - robert.klewicki@p.lodz.pl. The coordinator the area of study of Food Technology and Human Nutrition at the Faculty of Biotechnology and Food Sciences is Robert Klewicki, PhD, DSc, Associate Professor at the Institute of Chemical Technology of the Lodz University of Technology, e-mail - robert.klewicki@p.lodz.pl.