biotechnologia - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, biotechnologia (3-semestralne) - realizacja od roku akademickiego 2012/13

 

Sylwetka absolwenta

Powrót na górę strony
Absolwent studiów II stopnia kierunku Biotechnologia uzyskuje tytuł magistra. Obok umiejętności wyniesionych ze studiów I stopnia,  jest przygotowany do projektowania procesów biotechnologicznych oraz ich prowadzenia dla uzyskania produktów o pożądanych cechach dla przemysłu spożywczego, chemicznego, farmaceutycznego, ochrony środowiska i innych.
Rozumie ekologiczne, społeczno prawne i ekonomiczne aspekty biotechnologii. Wiedza i umiejętności samodzielnego planowania i prowadzenia badań i wykorzystania ich wyników powodują, że absolwent nasz dobrze sprawdzać się będzie w laboratoriach badawczych, diagnostycznychoraz w zapleczu naukowo-badawczym przemysłu biotechnologicznego i pokrewnych. Odnajduje się również w pracowniach genetycznych, biosyntezy, biotransformacji itp. jednostek naukowych Uczelni czy placówek PAN. Dodatkowymi umiejętnościami absolwent dysponuje w zakresie bezpieczeństwa pracy z drobnoustrojami zmodyfikowanymi genetycznie, wdrażania systemów zarządzania innowacjami w biotechnologii a także w zakresie marketingu i zarządzania produkcją. Może on działać na rzecz akceptacji społecznej biotechnologii bioproduktów (m inn. GMO). Ma też zdolność podejmowania roli kierowniczej, rozwiązywania problemów technicznych i ludzkich. Może pracować w środowiskumiędzynarodowym i potrafi odwołać się do innych dziedzin. 
Absolwent II stopnia jest dobrze przygotowany do podjęcia studiów III stopnia - doktoranckich.
 

Wymagania wstępne

Powrót na górę strony
Kandydaci na studia drugiego stopnia będą klasyfikowani na podstawie oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów inżynierskich oraz oceny z rozmowy kwalifikacyjnej.
 

Cele kształcenia

Powrót na górę strony
Celem programu studiów na kierunku Biotechnologia jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie absolwenta do projektowania i prowadzenia procesów biotechnologicznych.
Absolwent kierunku Biotechnologia posiada wiedzę teoretyczną potrzebną do rozumienia zjawisk zachodzących w przyrodzie i możliwości wykorzystania tej wiedzy zgodnie z zakresem studiów. Jest on przygotowany teoretycznie i praktycznie do prowadzenia procesów biotechnologicznych do kierowania tymi procesami i współpracy z przedstawicielami dyscyplin tworzących szeroko rozumianą dziedzinę biotechnologii.
Interdyscyplinarna wiedza i umiejętności zdobyte na kierunku BIOTECHNOLOGIA czyni również  z absolwenta potencjalnego pracownika laboratoriów badawczych, w których może twórczo ją wykorzystać, m.in. w selekcji i ukierunkowanej, genetycznej modyfikacji organizmów, w doborze metod hodowli i biosysntezy lub biotransformacji oraz izolowaniu i oczyszczaniu bioproduktów.
Oprócz tego absolwenci kierunku są przygotowani do wdrażania systemów zapewnienia jakości, bezpieczeństwa pracy z drobnoustrojami, w tym genetycznie modyfikowanymi, stosowanymi w biotechnologicznych procesach. Ponadto absolwenci posiadają stosowną wiedzę i umiejętności do zarządzania produkcją i marketingu. Mogą w tych działaniach wykorzystać nabyte w czasie studiów umiejętności językowe i opanowanie techniki komputerowej.	
 

Dalsze możliwości kształcenia

Powrót na górę strony
Program studiów przygotowuje do podjęcia studiów doktoranckich.
 

Egzamin końcowy

Powrót na górę strony
Studia  mgr II. stopnia kończą się wykonaniem pracy dyplomowej oraz ustnym komisyjnym egzaminem dyplomowym. Zakres tematyczny egzaminu dotyczy tematyki pracy dyplomowej oraz przedmiotów kierunkowych realizowanych na wybranym kierunku dyplomowania (specjalizacji)  kształcenia 
Egzamin końcowy składa się z dwóch części: pierwszej - prezentacji pracy dyplomowej i drugiej - odpowiedzi na pytania dotyczące pracy dyplomowej i wiedzy nabytej podczas studiów. Wynik końcowy, podany na dyplomie,  wyrażony w postaci słownej zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Łódzkiej, jest sumą trzech składników: 60% średnie oceny ze studiów, 20% oceny pracy dyplomowej i 20% oceny uzyskanej na egzaminie końcowym. 
 

Zasady oceniania

Powrót na górę strony
W trakcie całych studiów student zobowiązany jest do zdania wszystkich przewidzianych planem egzaminów - ich wykaz można znaleźć w punkcie II.A.5 - Struktura Programu (przedmioty oznaczone literą "e").
Forma egzaminu zależy od egzaminatora (kierownika przedmiotu). Ocena z przedmiotu wystawiana jest na zasadach przyjętych w PŁ wg systemu SID. Uwzględnia ona cząstkowe oceny zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych, laboratoriów, projektu oraz ocenę z egzaminu w proporcjach ustalonych przez prowadzącego przedmiot. Zawsze zdecydowaną przewagę ma ocena z egzaminu (minimum 60). Każda ocena cząstkowa musi być pozytywna dla pozytywnej oceny końcowej.
 

Koordynator

Powrót na górę strony
Prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki

e-mail:
email

telefon:
42 631-34-42

faks:
brak

adres:
Koordynatorem kierunku biotechnologia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności jest prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki z Instytutu Biochemii Technicznej Politechniki Łódzkiej, e-mail: stanislaw.bielecki@p.lodz.pl Zastępcą koordynatora jest doc. dr inż. Andrzej Jakubowski, e-mail - andrzej.jakubowski@p.lodz.pl, tel. 42 631-34-39 The biotechnology study coordinator of the Faculty of Biotechnology and Food Sciences is Stanisław Bielecki, Professor at the Institute of Technical Biochemistry at the Lodz University of Technology, e-mail - stanislaw.bielecki@p.lodz.pl The deputy coordinator is Dr. Andrzej Jakubowski , e-mail: andrzej.jakubowski@p.lodz.pl, tel. 42 631 34 39