Kolegium Logistyki

Kolegium Logistyki jest międzywydziałową jednostką organizacyjną utworzoną w oparciu o kadrę Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania w roku 2010 dla potrzeb kształcenia na kierunku logistyka. 
Studentom Kolegium Logistyki oferuje wysoki poziom kształcenia, podnoszenie kompetencji z zakresu logistyki z podkreśleniem aspektów technologii informatycznych i zarządzania oraz kształtowanie przedsiębiorczości i innowacyjności niezbędnych na współczesnym rynku pracy.
Kształcenie studentów na kierunku logistyka w pełni nawiązuje do misji i strategii przyjętej przez Politechnikę Łódzką, jak i do misji Kolegium Logistyki, które opracowane są z uwzględnieniem potrzeb gospodarki krajowej i regionalnej. Dla Łodzi i regionu łódzkiego, z uwagi na posiadany potencjał i lokalizację, przyjęto logistykę jako jeden z kluczowych obszarów rozwoju. Z tego też względu Politechnika Łódzka podjęła się zadania kształcenia kadr przygotowanych do podjęcia pracy w obszarze logistyki i transportu. Kolegium Logistyki stwarza studentom odpowiednie warunki rozwoju intelektualnego w celu zdobycia wiedzy i odpowiednich umiejętności umożliwiających znalezienie interesującej pracy. Obserwując współczesne trendy i wyzwania logistyki uznano, że koncepcja połączenia zagadnień związanych z ekonomią, zarządzaniem i zaawansowanymi technologiami informatycznymi jest właściwą koncepcją dla kształcenia w zakresie logistyki.
O słuszności tej decyzji świadczy fakt, że kierunek logistyka jest jednym z najpopularniejszych kierunków wybieranych przez kandydatów.

Zasadnicza koncepcja kształcenia opiera się na połączeniu możliwości, jakie posiadają dwa wydziały: Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej oraz Wydział Organizacji i Zarządzania. Oba wydziały posiadają duży potencjał naukowy i dydaktyczny, odpowiednie zasoby kadrowe i infrastrukturalne pozwalające prowadzić kształcenie z wykorzystaniem najnowszej wiedzy w zakresie logistyki, zarządzania i technologii informatycznych.

Kształcenie odbywa się obecnie na poziomie studiów inżynierskich pierwszego stopnia z możliwością wyboru przez studenta jednej z dwóch specjalności: Systemy informatyczne w logistyce lub Zarządzanie logistyczne. 
Program kształcenia, opracowany zgodnie z KRK, dostosowany jest do potrzeb gospodarki i konsultowany z przedstawicielami biznesu, którzy są interesariuszami zewnętrznymi. W procesie modyfikacji programu uczestniczą również, jako interesariusze wewnętrzni, przedstawiciele studentów oraz pracownicy, którzy mają bogate doświadczenie praktyczne.
W roku 2012 kierunek logistyka otrzymał pozytywną akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.