technologia chemiczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, technologia chemiczna

 

Sylwetka absolwenta

Powrót na górę strony
Absolwent studiów I stopnia przygotowany jest do pracy w zakresie szeroko rozumianej technologii chemicznej. Posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych, chemicznych procesów technologicznych oraz ochrony środowiska. Posiada umiejętność korzystania z niej w praktyce zawodowej przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Jest przygotowany do opracowania koncepcji chemicznej i technologicznej procesów z zakresu technologii nieorganicznej, organicznej, technologii polimerów, technologii barwników i chemii gospodarczej oraz inżynierii biomateriałowej i radiacyjnej przy zachowaniu zasad ekonomicznych, prawnych i etycznych. Absolwent jest przygotowany do organizacji i prowadzenia procesów produkcyjnych nie tylko w przemyśle chemicznym i pokrewnych, ale również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zna język obcy na poziomie B2 oraz potrafi posługiwać się specjalistycznym słownictwem angielskim z zakresu technologii chemicznej. Ma wpojone zasady ustawicznego kształcenia i jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. 
Absolwenci kierunku uzyskują stopień inżyniera ze specjalizacją w dziedzinie:
- Technologia chemiczna nieorganiczna
- Technologia chemiczna organiczna
- Technologia barwników i chemii gospodarczej
- Technologia polimerów
- Inżynieria biomateriałowa i radiacyjna
Program Technologii Chemicznej daje podstawy wiedzy z dziedziny chemii i technologii oraz zastosowania jej w przemyśle. Celem studiów jest przygotowanie specjalistów znających zarówno chemię jak i technologię chemiczną. Program studiów przedstawia także teoretyczne i technologiczne rozwiązania, które nie powodują wzrostu zanieczyszczenia środowiska oraz mają mniejsze zapotrzebowanie na dobra naturalne aby wytworzyć usługi i wyroby gotowe. Przygotowuje studentów do praktycznego rozwiązywania problemów, z którymi mogą się spotkać podczas ich rozwoju zawodowego.
 

Wymagania wstępne

Powrót na górę strony
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci na podstawie wyników egzaminu maturalnego ("nowa matura") lub egzaminu dojrzałości ("stara matura"). 
Kandydaci są klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:
- matematyki
- języka obcego
- fizyki, chemii - do wyboru
 

Cele kształcenia

Powrót na górę strony
Absolwenci studiów powinni posiadać umiejętności  posługiwania się wiedzą ogólną obejmującą całość procesów wytwarzania, przetwarzania i badania związków i materiałów chemicznych. Wiedzy specjalistycznej powinna towarzyszyć dobra znajomość  chemii, technologii chemicznej oraz matematyki i fizyki. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w przemyśle, laboratoriach badawczych, administracji oraz w każdej innej instytucji, w której występuje zapotrzebowania na specjalistów z zakresu chemii lub technologii chemicznej. Powinni wiedzieć, w jaki sposób otrzymywać i bezpiecznie stosować wyroby chemiczne, postępować z towarami zużytymi i odpadami, promować zrównoważony rozwój, aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej, kierować zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwać się fachową literaturą i przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Absolwent winien znać podstawowe procesy technologiczne, w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiadać umiejętności interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk do takiej pracy.
 

Dalsze możliwości kształcenia

Powrót na górę strony
Absolwent może kontynuować naukę na studiach magisterskich II-stopnia.
 

Egzamin końcowy

Powrót na górę strony
Egzamin końcowy składa się z dwóch części: pierwsza - prezentacja pracy dyplomowej, druga - odpowiedzi na pytania z zakresu tematyki tej pracy  i całych studiów. Ocena końcowa studiów jest określona słownie zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Łódzkiej i równa jest sumie trzech składników: 60% sumy ważonej wszystkich ocen uzyskanych w trakcie studiów, 20% oceny dyplomu, 20% oceny egzaminu końcowego.
 

Zasady oceniania

Powrót na górę strony
Zaliczenia poszczególnych przedmiotów dokonywane są po uzyskaniu zaliczenia wszystkich składowych przedmiotu oraz zdaniu egzaminu, jeżeli jest ono przewidziane w programie studiów. Wykaz przedmiotów kończących się egzaminem podano w tabelach opisujących strukturę programu studiów. Zaliczanie przedmiotów oraz sposób przeprowadzania egzaminów odbywa się zgodnie z zasadami podanymi w Regulaminie Studiów w Politechnice Łódzkiej.
 

Koordynator

Powrót na górę strony
dr inż. Agnieszka Czylkowska

e-mail:
email

telefon:
631 31 12

faks:
brak

adres:
brak