Strona główna

System ECTS w Politechnice Łódzkiej 
Politechnika Łódzka jest jedyną uczelnią techniczną w regionie i jedną z największych w kraju. Jest autonomiczną państwową akademicką szkołą wyższą i ma prawo ustanawiać i prowadzić własną politykę w zakresie swojej działalności.
Obecnie w uczelni kształci się około 20 000 studentów na 9 wydziałach: Mechanicznym, Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Chemicznym, Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Biotechnologii i Nauk o Żywności, Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Organizacji i Zarządzania oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.  W Uczelni funkcjonują jednostki pozawydziałowe: Centrum Kształcenia Międzynarodowego oraz Instytut Papiernictwa i Poligrafii. 
W celu pełnej przejrzystości programów studiów oraz umożliwienia studentom odbywania studiów w innych uczelniach w kraju i za granicą Politechnika Łódzka wprowadziła i stosuje system ECTS. System ECTS używany jest jako system transferu i akumulacji punktów. 
Punkty kredytowe przyznawane są wszystkim studentom, zarówno wyjeżdżającym, jak i przyjeżdżającym (studenci zagraniczni) oraz studentom odbywającym całość studiów w PŁ. Rok akademicki to typowo 60 punktów kredytowych. Podzielony jest na dwa semestry, każdy typowo po 30 punktów ECTS. W szczególnych przypadkach, mogą pojawić się drobne różnice. Punkty przydzielane są poszczególnym przedmiotom na podstawie nakładu pracy studenta, uwzględniają również efekty kształcenia. Nakład pracy studenta jest systematycznie monitorowany. System ECTS ułatwia uznanie okresu studiów za granicą dla studentów PŁ oraz studentów obcokrajowców przyjeżdżających do PŁ na krótkie okresy studiów. Po tych czynnościach następuje rozdzielenie przedmiotów pomiędzy poszczególne semestry, z zachowaniem następujących zasad:
•    Obciążenie pracą studenta na poszczególnych semestrach powinno być możliwie równomierne. Z tego wynika, że nominalna liczba punktów każdego semestru powinna być najbliższa ilorazowi łącznej liczby punktów danego programu i liczby semestrów studiów. Dla studiów stacjonarnych będzie to więc 30 punktów, ale dla studiów niestacjonarnych liczba ta będzie mniejsza (zwykle od 20 do 25 punktów).
•    Musi być spełniona zasada logicznego następstwa przedmiotów w kolejnych semestrach.
W celu ułatwienia wymiany studenckiej i następnie uznawania okresu studiów PŁ stosuje dokumenty ECTS: Learning Agreement i Transcript of Records. Ponadto stosowany jest dokument "Uznanie okresu studiów za granicą", który podpisuje dziekan wydziału oraz prorektor ds. studenckich.
Studentom obcokrajowcom wydawany jest Transcript of Records, wyszczególniający liczbę zdobytych w PŁ punktów ECTS.
PŁ uznaje również okresy studiów w zagranicznych uczelniach partnerskich nie stosujących systemu ECTS.
Przedmioty realizowane na pierwszym roku powinny być traktowane jako przedmioty na poziomie  początkującym. Na drugim roku i w części trzeciego jako przedmioty na poziomie średniozaawansowanym. Inne przedmioty z trzeciego roku i semestru siódmego są na poziomie zaawansowanym. Wszystkie przedmioty realizowane na studiach drugiego stopnia są realizowane na poziomie zaawansowanym. 

Procedura alokacji punktów ECTS w ramach studiów realizowanych w Politechnice Łódzkiej 

Procedura alokacji punktów przypisywanych poszczególnym przedmiotom występującym w programach studiów jest oparta o ocenę łącznego średniego nakładu pracy studenta wymaganego do osiągnięcia założonych efektów kształcenia.
Ogólna liczba punktów na studiach pierwszego stopnia wynosi odpowiednio 180/210/240, na studiach drugiego stopnia 120/90/60 a na jednolitych studiach magisterskich 300. 
W przypadku studiów pierwszego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich punkty te są rozdzielane pomiędzy poszczególne obszary kształcenia, tj. ogólny, podstawowy, kierunkowy, specjalnościowy, uzupełniający. W przypadku studiów drugiego stopnia punkty są rozdzielane pomiędzy obszary kształcenia: podstawowy, kierunkowy, specjalnościowy, uzupełniający. Obszary te i przypisane im punkty wynikają z założonych kwalifikacji, które powinien posiadać absolwent danego kierunku i poziomu studiów. W ramach określonych powyżej obszarów kształcenia definiowane są następnie przedmioty programu studiów. 
Dla każdego przedmiotu określa się zakładane efekty kształcenia, czyli umiejętności i kompetencje, treści, formy zajęć (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty i seminaria) oraz szacunkowy nakład pracy łącznej (mierzonej punktami ECTS). Przez nakład pracy łącznej rozumie się sumę wynikającą z godzin kontaktowych w uczelni i szacunkowych godzin pracy własnej. W razie potrzeby określany jest podział przedmiotu na dwa lub większą liczbę semestrów (typowym przykładem jest tu matematyka), w takim przypadku jednostkom prowadzonym w różnych semestrach przypisuje się oddzielne ilości punktów.
Po tych czynnościach następuje rozdzielenie przedmiotów pomiędzy poszczególne semestry, z zachowaniem następujących zasad:
•    Obciążenie pracą studenta na poszczególnych semestrach powinno być możliwie równomierne. Z tego wynika, że nominalna liczba punktów każdego semestru powinna być najbliższa ilorazowi łącznej liczby punktów danego programu i liczby semestrów studiów. Musi być spełniona zasada logicznego następstwa przedmiotów w kolejnych semestrach.
Czynności, o których mowa powyżej wykonuje kierownik programu studiów, a przyjmuje dziekan wydziału, po wysłuchaniu opinii wydziałowej komisji dydaktycznej. Program studiów jest zatwierdzany przez radę wydziału i kierowany do Prorektora ds. Kształcenia. 
Ponieważ alokacja punktów jest oparta na łącznym nakładzie pracy studenta, konieczne jest weryfikowanie oszacowań tego nakładu pracy poprzez badania ankietowe studentów. W przypadku stwierdzenia, że przyjęte oszacowania pracochłonności poszczególnych przedmiotów odbiegają od ocen studentów należy przeanalizować przyczyny tych różnic i zaproponować modyfikacje programu studiów lub rozłożenia przedmiotów w poszczególnych semestrach.